Όροι Χρήσης

 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 

Η FRIGOGLASS ΑΒΕΕ (εφεξής η “Εταιρεία”) δημιούργησε το διαδικτυακό τόπο υπό το όνομα ιστοχώρου www.frigoglass.com και κάθε στοιχείο που εμπεριέχεται σε αυτόν (εφεξής ο «Διαδικτυακός Τόπος») με σκοπό την παροχή πληροφοριών για την Εταιρεία, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της.

Η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου, συμπεριλαμβανομένης της απλής περιήγησης, διέπεται από τους παρόντες όρους χρήσης (εφεξής οι «Όροι Χρήσης»), όπως ισχύουν κατά το χρόνο της χρήσης.

Η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου υποδηλώνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης, τους οποίους ο Χρήστης καλείται να διαβάσει προσεκτικά.

 

 1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

 

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τους Όρους Χρήσης κατά τη διακριτική της ευχέρεια, χωρίς προειδοποίηση. Σε περίπτωση ουσιώδους τροποποίησης της πολιτικής cookies της Εταιρείας (όρος 8 κατωτέρω), ο Χρήστης θα ενημερώνεται μέσω αναδυόμενου παραθύρου. Η συνέχιση της χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου από το Χρήστη μετά την ημερομηνία ισχύος οιωνδήποτε τροποποιήσεων θα συνιστά αποδοχή τους.

 

 1. ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ

 

3.1 Σκοπός του Διαδικτυακού Τόπου είναι η γενική ενημέρωση και η Εταιρεία δεν παρέχει οιεσδήποτε συμβουλές και δεν προβαίνει σε οιαδήποτε σύσταση, πρόταση ή πρόσκληση για επένδυση μέσω του Διαδικτυακού Τόπου.

3.2 Η Εταιρεία προσπαθεί με κάθε τρόπο το περιεχόμενο του Διαδικτυακού Τόπου να είναι πάντοτε επικαιροποιημένο και ακριβές. Η Εταιρεία δε δεσμεύεται και δεν εγγυάται την πληρότητα, ακρίβεια, αξιοπιστία, διαθεσιμότητα ή ασφάλεια του Διαδικτυακού Τόπου. Ο Χρήστης φέρει τον κίνδυνο για την οιαδήποτε χρήση του Διαδικτυακού Τόπου και του περιεχομένου του.

3.3 Η Εταιρεία δε φέρει ευθύνη σε καμία περίπτωση για οιαδήποτε ζημία, θετική ή αποθετική, άμεση ή έμμεση σε σχέση με τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου.

3.4 Η Εταιρεία δύναται να τροποποιεί ή αποσύρει οιοδήποτε μέρος ή το σύνολο του Διαδικτυακού Τόπου, οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση, εκτός αν άλλως προβλέπεται υπό τους παρόντες Όρους Χρήσης.

3.5 Η Εταιρεία προσπαθεί να διασφαλίσει την καλή λειτουργία του Διαδικτυακού Τόπου. Ωστόσο, δεν ευθύνεται για οιαδήποτε προσωρινή ή μόνιμη δυσλειτουργία.

3.6 Ο Διαδικτυακός Τόπος περιλαμβάνει ζεύξεις υπερκειμένου (hyperlinks) προς διαδικτυακούς τόπους οι οποίοι δε βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Εταιρείας. Η ύπαρξη των ζεύξεων υπερκειμένου στο Διαδικτυακό Τόπο δεν αποτελεί και δεν υπονοεί την υποστήριξη ή αποδοχή εκ μέρους της Εταιρείας των σχετικών διαδικτυακών τόπων ή/ και του περιεχομένου τους. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκύψει από τη χρήση των εν λόγω διαδικτυακών τόπων.

 

 1. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

 

4.1 Ο παρών Διαδικτυακός Τόπος περιλαμβάνει δηλώσεις ή/ και εκτιμήσεις σε σχέση με τις μελλοντικές επιχειρηματικές δραστηριότητες και οικονομική κατάσταση της Εταιρείας καθώς και σε σχέση με μελλοντικά γεγονότα ή περιστάσεις που ενδέχεται να έχουν επίδραση στην πορεία της Εταιρείας, όπως δηλώσεις σε σχέση με τη μελλοντική οικονομική κατάσταση της Εταιρείας, τη μελλοντική απόδοση, την επιχειρηματική στρατηγική, τους προϋπολογισμούς, τα προσδοκώμενα επίπεδα κατανάλωσης και παραγωγής, τις προβαλλόμενες δαπάνες, τις εκτιμήσεις σχετικά με τη δαπάνη κεφαλαίων, τα σχέδια και τους στόχους της διοίκησης της Εταιρείας σχετικά με μελλοντικές δραστηριότητες κ.λ.π., τα οποία αποτελούν «δηλώσεις που αφορούν μελλοντικές εξελίξεις». Τέτοιες δηλώσεις είναι αναγνωρίσιμες λόγω της χρήσης όρων όπως ενδεικτικά «προσδοκούμε», «αναμένουμε», «προτιθέμεθα», «σχεδιάζουμε», «πιστεύουμε», «αναζητούμε», «εκτιμούμε», «προβλέπουμε», «στοχεύουμε», «προοπτική».

4.2 Οι δηλώσεις που αφορούν μελλοντικές εξελίξεις αντικατοπτρίζουν τις προσδοκίες και εκτιμήσεις της διοίκησης της Εταιρείας κατά το χρόνο των σχετικών δηλώσεων και συνεπώς εκ της φύσης τους ενέχουν ρίσκο και αβεβαιότητα και ενδέχεται να αποδειχθούν εσφαλμένες. Τα πραγματικά αποτελέσματα και η απόδοση της Εταιρείας μπορεί να διαφέρουν ουσιωδώς από τα αναμενόμενα σύμφωνα με τις δηλώσεις που αφορούν μελλοντικές εξελίξεις για πολλούς λόγους, όπως ενδεικτικά η δυνατότητα χρηματοδότησης των σχεδίων, τα προγράμματα επαναγοράς μετοχών, οι αλλαγές στο επιχειρηματικό περιβάλλον,  τροποποιήσεις νόμων και κανονισμών, διακυμάνσεις στο κόστος και τη διαθεσιμότητα πρώτων υλών, αλλαγές στην οικονομία και την πολιτική κατάσταση κ.λ.π. Η Εταιρεία συνεπώς δε φέρει οιαδήποτε ευθύνη για τη διάσταση των πραγματικών αποτελεσμάτων από τις δηλώσεις που αφορούν μελλοντικές εξελίξεις.

4.3 Η Εταιρεία δεν εγγυάται την ακρίβεια και πληρότητα των δηλώσεων που αφορούν μελλοντικές εξελίξεις και δεν έχει ουδεμία υποχρέωση ως προς την επικαιροποίηση ή αναπροσαρμογή τους, εκτός και στο βαθμό που υπέχει τέτοια υποχρέωση εκ του νόμου.

4.4 Οι δηλώσεις που αφορούν μελλοντικές εξελίξεις δε συνιστούν πρόσκληση ή πρόταση για επένδυση ή συνεργασία.

4.5 Ο Χρήστης αναλαμβάνει πλήρη και αποκλειστική ευθύνη ως προς την οιαδήποτε αξιολόγηση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στις δηλώσεις που αφορούν μελλοντικές εξελίξεις καθώς και για οιαδήποτε ενέργεια ή απόφαση επί τη βάσει τέτοιας αξιολόγησης.

 

 1. ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ

 

Ο παρών Διαδικτυακός Τόπος απευθύνεται σε ενηλίκους. Με την αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης, ο Χρήστης δηλώνει ότι είναι άνω των 18 ετών ή άλλως ότι έχει λάβει την απαραίτητη συναίνεση από τους έχοντες την επιμέλειά του, οι οποίοι και θα θεωρούνται υπεύθυνοι για οιαδήποτε ενέργεια των προσώπων υπό την επιμέλειά τους, σε σχέση με το Διαδικτυακό Τόπο.

 

 1. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

 

6.1 Ο Διαδικτυακός Τόπος και το σύνολο του περιεχομένου του, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό οιωνδήποτε εικόνων, γραφικών, πληροφοριών σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες καθώς και της σύνθεσης, του σχεδιασμού και της διάταξης του Διαδικτυακού Τόπου, συνιστά πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της Εταιρείας ή/ και των δικαιοπαρόχων της και προστατεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

6.2 Ο Χρήστης δε δύναται να τροποποιεί, αναπαράγει, αντιγράφει, διανέμει, αναδημοσιεύει ή χρησιμοποιεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο το Διαδικτυακό Τόπο και το περιεχόμενό του χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας, ή όπως άλλως ορίζεται στους παρόντες Όρους Χρήσης. Ο Χρήστης οφείλει να λαμβάνει θετικά μέτρα για την προστασία της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή/ και τρίτων.

6.3 Ο Χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση και να χρησιμοποιεί το Διαδικτυακό Τόπο, να αντιγράφει ή/ και εκτυπώνει περιγραφές, έγγραφα κ.λ.π. από το Διαδικτυακό Τόπο για μη εμπορικό σκοπό και υπό την προϋπόθεση ότι συμμορφώνεται με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Χρήστη με τους Όρους Χρήσης, η Εταιρεία μπορεί να ανακαλεί το ως άνω δικαίωμα του Χρήστη.

6.4 Ο Διαδικτυακός Τόπος περιλαμβάνει στοιχεία που αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τρίτων, τα οποία δύνανται να καταστούν αντικείμενο αποθήκευσης, αντιγραφής, εκτύπωσης ή χρήσης κατά άλλο τρόπο κατόπιν συναίνεσης του εκάστοτε τρίτου-δικαιούχου, εκτός αν άλλως προβλέπεται στο Διαδικτυακό Τόπο.

6.5  Οι παρόντες Όροι Χρήσης δεν αναγνωρίζουν και δεν παρέχουν οιοδήποτε δικαίωμα ή άδεια στο Χρήστη επί του Διαδικτυακού Τόπου, ή μέρους του ή επί οιωνδήποτε αντιγράφων εκ του περιεχομένου του.

 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

 

Κατά τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου από το Χρήστη και με σκοπό τη βελτίωση του Διαδικτυακού Τόπου, η Εταιρεία δύναται να συλλέγει στοιχεία του Χρήστη, που δεν αποτελούν προσωπικά δεδομένα μέσω της χρήσης cookies (όρος 8 κατωτέρω). Ενδεικτικά, τέτοια στοιχεία αφορούν τον αριθμό των χρηστών του Διαδικτυακού Τόπου ή/ και το όνομα του παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να ανακοινώνονται σε τρίτους. Η Εταιρεία δε συλλέγει προσωπικά δεδομένα.

 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

 

8.1 Ο παρών Διαδικτυακός Τόπος χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία, τα οποία αποτελούνται από σειρά γραμμάτων και αριθμών και τα οποία αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του Χρήστη κατόπιν συναίνεσής του. Επιτρέπουν στο Διαδικτυακό Τόπο να διαχωρίσει το Χρήστη από άλλους χρήστες του Διαδικτυακού Τόπου και να «εξατομικεύσει» την εμπειρία περιήγησης. Ενδεικτικά μπορούν να «θυμούνται» τις αναζητήσεις του Χρήστη, το σημείο στο οποίο διέκοψε την περιήγηση ή τις επιλογές του, όπως γλώσσα ή διάταξη της ιστοσελίδας. Τα cookies διευκολύνουν την παροχή υπηρεσιών διαδικτύου, τον έλεγχο της χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου και τη βελτίωσή του. Τα cookies δε μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να μεταδώσουν ιούς στον υπολογιστή του Χρήστη και δε μπορούν να δώσουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα.

8.2 Ο παρών Διαδικτυακός Τόπος χρησιμοποιεί 4 είδη cookies:

 • Απολύτως απαραίτητα cookies. Επιτρέπουν στο Χρήστη να περιηγείται και να χρησιμοποιεί το Διαδικτυακό Τόπο. Χωρίς αυτά δεν είναι δυνατή η ομαλή λειτουργία του Διαδικτυακού Τόπου.
 • Cookies Λειτουργικότητας. Θυμούνται τις επιλογές του Χρήστη κατά την περιήγηση, όπως για παράδειγμα την επιλογή γλώσσας. Είναι ουσιαστικής σημασίας για τη βελτίωση της περιήγησης, γιατί καθιστούν δυνατή την παροχή προσωποποιημένων λειτουργιών. Οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies ανωνυμοποιούνται και δεν είναι δυνατόν να παρακολουθήσουν τη δραστηριότητα της περιήγησής σε άλλες ιστοσελίδες.
 • Cookies Επιδόσεων. Συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των επισκεπτών του Διαδικτυακού Τόπου και τον τρόπο περιήγησής τους, για παράδειγμα, ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνότερα και αν λαμβάνουν μηνύματα σφαλμάτων από ιστοσελίδες. Οι πληροφορίες αυτές είναι σημαντικές για τη βελτίωση του Διαδικτυακού Τόπου ώστε να είναι φιλικότερος προς το Χρήστη. Οι πληροφορίες που συλλέγουν τα cookies επιδόσεων είναι συγκεντρωτικές και ανώνυμες και δεν επιτρέπουν ταυτοποίηση του Χρήστη.  Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να ανακοινώνονται σε τρίτους με σκοπό τη σύνταξη συγκεντρωτικών στατιστικών σχετικά με τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου.
 • Cookies με σκοπό τη διαφήμιση. Συλλέγουν στοιχεία για τις διαφημίσεις που επέλεξε ο Χρήστης και τις ενέργειές του κατά την περιήγηση στο Διαδικτυακό Τόπο με σκοπό την προβολή εξατομικευμένων διαφημίσεων, τον περιορισμό της επαναλαμβανόμενης προβολής διαφημίσεων, και την εξαγωγή συμπερασμάτων για την αποτελεσματικότητα μιας διαφημιστικής πολιτικής.

 

8.3 Πώς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις cookies

8.3.1 Ο Χρήστης μπορεί οποτεδήποτε να αλλάξει τις ρυθμίσεις των cookies για αυτό το Διαδικτυακό Τόπο, με την απόρριψη των cookies που δεν είναι απολύτως απαραίτητα. Η πρόσβαση του Χρήστη σε ορισμένες λειτουργίες του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου μπορεί να υποβαθμιστεί αν ο φυλλομετρητής ρυθμιστεί ώστε να απορρίπτει τα cookies.

8.3.2 Περισσότερα στοιχεία σχετικά με την απενεργοποίηση των cookies σε φυλλομετρητές ευρείας χρήσης θα βρείτε στις κατωτέρω ζεύξεις υπερκειμένου:

Internet Explorer http://support.microsoft.com/kb/278835
Firefox http://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored
Chrome http://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en
Opera http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
Safari http://support.apple.com/kb/PH5042
Safari for iPad and iPhone http://support.apple.com/kb/HT1677

8.3.3 Προκειμένου να καταστεί δυνατή η απενεργοποίηση των cookies, εγκαθίσταται στο σκληρό δίσκο του Χρήστη ένα cookie το οποίο «θυμάται» τις σχετικές επιλογές.  Σε περίπτωση χρήσης διαφορετικού φυλλομετρητή, ενδέχεται ο Χρήστης να πρέπει να επαναλάβει τις ρυθμίσεις.

8.4 Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την Πολιτική Cookies, επικοινωνήστε μαζί μας στο info@frigoglass.com.

Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το Διαδικτυακό Τόπο χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies ως άνω, θα θεωρηθεί ότι συναινείτε στη χρήση των cookies.

 

 1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

 

9.1 Ο Xρήστης δεσμεύεται να χρησιμοποιεί το Διαδικτυακό Τόπο και το περιεχόμενό του σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης και την ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμό τοπικής νομοθεσίας στην οποία υπόκειται ο εκάστοτε Χρήστης. Ιδίως ο Χρήστης δεσμεύεται να μη χρησιμοποιεί το Διαδικτυακό Τόπο και το περιεχόμενό του με τρόπο που ενδέχεται να προκαλέσει οιαδήποτε ζημία στην Εταιρεία, σε άλλους Χρήστες του Διαδικτυακού Τόπου ή σε τρίτους.

9.2 Ο Χρήστης αναλαμβάνει να παρέχει και να διατηρεί κατάλληλο τον εξοπλισμό που απαιτείται για την πρόσβαση και χρήση του Διαδικτυακού Τόπου και του περιεχομένου του, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού.

9.3 Ο Χρήστης θα ενημερώνει αμέσως την Εταιρεία σχετικά με οιαδήποτε χρήση του Διαδικτυακού Τόπου η οποία αντιβαίνει στους παρόντες Όρους Χρήσης ή/ και την ισχύουσα νομοθεσία.

9.4 Ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου, την αξιολόγηση και αξιοποίηση οιωνδήποτε πληροφοριών εμπεριέχονται σε αυτόν καθώς και για οποιαδήποτε ενέργεια σε σχέση ή επί τη βάσει αυτών.

 

 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 

10.1 Οι παρόντες Όροι Χρήσης, καθώς και οι κανόνες στους οποίους γίνεται αναφορά ή παραπομπή στους Όρους Χρήσης, αποτελούν την πλήρη συμφωνία μεταξύ του Χρήστη και της Εταιρείας αναφορικά με τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου. Εάν για οποιοδήποτε λόγο κριθεί ότι κάποιος από τους παρόντες Όρους Χρήσης είναι άκυρος και δε μπορεί να εφαρμοστεί, δε θα επηρεάζεται η εγκυρότητα και ισχύς των λοιπών.

10.2 Οι Όροι Χρήσης διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Τα αρμόδια δικαστήρια της Αθήνας θα επιλαμβάνονται οιασδήποτε διαφοράς σε σχέση με αυτούς.