Στόχος μας είναι η δημιουργία χώρων εργασίας όπου κυριαρχεί η ασφάλεια, η υπευθυνότητα και το πνεύμα συνεργασίας, καθώς και η δραστηριοποίηση των τοπικών κοινοτήτων όπου ασκούμε τις δραστηριότητές μας. Η επιτυχία μας στηρίζεται στους ανθρώπους μας, στον τρόπο με τον οποίο τους επιλέγουμε, τους βοηθάμε να αναπτυχθούν, τους παρέχουμε κίνητρα και τους ανταμείβουμε. Αναγνωρίζοντας την επίδρασή μας στην κοινωνία, επιδιώκουμε να ενισχύουμε την κοινωνική ένταξη, να στηρίζουμε φιλανθρωπικά ιδρύματα και να βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής μέσω των προγραμμάτων και των έργων μας.

Η Frigoglass απαρτίζεται από μια πολυσυλλεκτική ομάδα αφοσιωμένων εργαζομένων που συνεργάζονται αρμονικά στα πολλά εργοστάσια και γραφεία που διατηρούμε ανά την υφήλιο. Οι ικανότητες, το ταλέντο και η δέσμευση των ανθρώπων μας συμβάλλουν καταλυτικά στην επιτυχημένη πορεία μας, αποτελούν κινητήριο μοχλό της δραστηριότητάς μας και δημιουργούν αξία. Αναζητούμε διαρκώς νέους τρόπους για την προσέλκυση και τη διατήρηση του ανθρώπινου δυναμικού μας και ενθαρρύνουμε την ενεργή συμμετοχή στον χώρο εργασίας μέσω της εκπαίδευσης και της ανάπτυξης ικανοτήτων.

Α. Ανάπτυξη ταλέντων & ευζωία:

Βλέπουμε την εκπαίδευση ως επένδυση και όχι ως δαπάνη. Στη Frigoglass επιδιώκουμε να καλλιεργήσουμε μια κουλτούρα μάθησης, όπου οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να εξασκούν τις δεξιότητές τους και να διατηρούν την επαφή με τις εξελίξεις στο αντικείμενο της ειδικότητάς τους, κάτι που έχει άμεση συμβολή στην επιτυχημένη πορεία της Εταιρείας και στην ικανοποίηση των πελατών μας. Κάθε χρόνο οι εργαζόμενοι σε όλα τα επίπεδα της Εταιρείας συμμετέχουν σε πολύωρα εκπαιδευτικά προγράμματα, υποχρεωτικά και μη, στους τομείς της διαχείρισης ποιότητας, των συστημάτων επιχειρησιακής βελτίωσης, της διαχείρισης κινδύνου, της συμμόρφωσης και της υγιεινής & ασφάλειας. Χρησιμοποιούμε έναν συνδυασμό εκπαιδευτικών προσεγγίσεων, όπως σεμινάρια εντός και εκτός εταιρείας, εργαστήρια, διαδικτυακή εκπαίδευση και προσωπική καθοδήγηση και mentoring. Επίσης, θεωρούμε ότι με το να προάγουμε την ευζωία των εργαζομένων μας και να αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες τους, τονώνουμε το ηθικό τους και αυξάνουμε το κίνητρο και τη δέσμευσή τους. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, υλοποιούμε μια σειρά πρωτοβουλιών που αποβλέπουν στη βελτίωση της σωματικής και ψυχικής υγείας των εργαζομένων μας.

Β. Υγεία και ασφάλεια στην εργασία:

Στο επίκεντρο της προσοχής μας βρίσκεται η διατήρηση υψηλών επιπέδων ασφάλειας σε όλες τις δραστηριότητές μας, η φύση των οποίων καθιστά τη διαχείριση της υγείας και της ασφάλειας σημαντική προτεραιότητα, και επιβάλλει την ενσωμάτωση σχετικών συστημάτων και διεργασιών σε όλα τα στάδια, από τον σχεδιασμό και την παραγωγή έως την παράδοση και την εγκατάσταση. Η πολιτική μας για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία ισχύει για όλους τους εργαζομένους μας, σε όλα τα επίπεδα της Εταιρείας. Τα κύρια ζητήματα που καλύπτει είναι τα εξής:

  1. Προσδιορισμός, αξιολόγηση και ελαχιστοποίηση των κινδύνων που σχετίζονται με όλους τους τύπους εργασιακής δραστηριότητας.
  2. Παροχή εκπαίδευσης και εποπτείας σε θέματα υγείας και ασφάλειας, όπως, μεταξύ άλλων, οι ασφαλείς εργασιακές πρακτικές και οι διαδικασίες έκτακτης ανάγκης.
  3. Διερεύνηση και αξιολόγηση όλων των ατυχημάτων και των περιστατικών ασφάλειας στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ελέγχου διαχείρισης.
  4. Διασφάλιση ότι όλοι οι εργαζόμενοι, οι επισκέπτες και οι υπεργολάβοι μας γνωρίζουν καλά και τηρούν την πολιτική και τα πρότυπα υγείας και ασφάλειας στην εργασία και τους κανόνες ασφάλειας στον χώρο εργασίας που εφαρμόζει η Frigoglass.
  5. Τα κεντρικά γραφεία μας, καθώς και τα εργοστάσιά μας σε Ελλάδα, Ρουμανία, Ρωσία και Νότια Αφρική είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο για την πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης υγείας και ασφάλειας OHSAS 18001:2007.
Health & Safety Policy

Γ. Διαφορετικότητα & ίσες ευκαιρίες

Η πολιτική της Frigoglass όσον αφορά την απασχόληση συνίσταται στην παροχή ίσων ευκαιριών και την αμερόληπτη μεταχείριση των εργαζομένων της. Τηρούμε απαρέγκλιτα τον Κώδικα Επιχειρησιακής Δεοντολογίας, μέσω του οποίου εδραιώνεται η δέσμευσή μας για εξασφάλιση ίσων ευκαιριών στον χώρο εργασίας ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος, θρησκεύματος, εθνότητας, γένους, εθνικής καταγωγής, αναπηρίας, ηλικίας και σεξουαλικού προσανατολισμού.

Δ. Ανθρώπινα δικαιώματα & εργασιακές σχέσεις:

Η Frigoglass συμμορφώνεται με τις αρχές της Οικουμενικής Διακήρυξης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του ΟΗΕ (UNDHR) και της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. Η πολιτική της Frigoglass για τις εργασιακές σχέσεις ρυθμίζει όλα τα ζητήματα εργασιακών σχέσεων και συμβάλει στη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις εθνικές και διεθνείς νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Όλοι οι εργαζόμενοί απολαμβάνουν την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και σε όλες τις εγκαταστάσεις μας τηρούνται τα εθνικά πρότυπα εργασίας και το εθνικό εργατικό δίκαιο. Βάσει της πολιτικής της Εταιρείας για τις εργασιακές σχέσεις απαγορεύεται αυστηρά η παιδική και η καταναγκαστική εργασία σε όλες τις δραστηριότητές μας.

 

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τις πολιτικές και τις πρωτοβουλίες της Frigoglass σε θέματα εταιρικής ευθύνης, μπορείτε να κάνετε λήψη των απολογισμών βιώσιμης ανάπτυξης μέσω του ακόλουθου συνδέσμου.

Αναφορές Βιωσιμότητας