Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του τρόπου με τον οποίο η Frigoglass ασκεί την επιχειρηματική της δραστηριότητα. Αποτελεί βασική παράμετρο διαμόρφωσης της αναπτυξιακής μας στρατηγικής και υποστηρίζει σημαντικές επιχειρησιακές πλατφόρμες στους τομείς των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, της καινοτομίας και του περιβάλλοντος.

Στη Frigoglass, η στρατηγική μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη βασίζεται σε ένα σύνολο κατευθυντήριων αρχών: Να διατηρούμε υψηλά επαγγελματικά πρότυπα, να είμαστε διαφανείς, αξιόπιστοι και δίκαιοι, να καλλιεργούμε μια κουλτούρα συνεργασίας, να εκτιμούμε τις μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες και τους προμηθευτές μας και να δίνουμε το καλό παράδειγμα για τη δημιουργία ενός βιώσιμου μέλλοντος. Το πλαίσιο εταιρικής ευθύνης που εφαρμόζεται σε όλο τον Όμιλο επικεντρώνεται σε τέσσερις τομείς, οι οποίοι αλληλοσυμπληρώνονται και αλληλοστηρίζονται: Αγορά, Περιβάλλον, Χώρος Εργασίας και Κοινωνία.

Η ευθυγράμμιση και εναρμόνιση της στρατηγικής μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη με την επιχειρηματική στρατηγική μας διευκολύνει τόσο την υλοποίησή τους όσο και τον συστηματικό διάλογο με τους εργαζόμενους. Επίσης, μας επιτρέπει να εντείνουμε τον συστηματικό διάλογο με τις διάφορες ομάδες ενδιαφερομένων μερών.  Δεσμευόμαστε να διαχειριζόμαστε την επίδραση των δραστηριοτήτων μας στο περιβάλλον και να στηρίζουμε τις τοπικές κοινότητες όπου δραστηριοποιούμαστε. Μελλοντικά, θα συνεχίσουμε να ενσωματώνουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη σε όλο το εύρος των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων και να επιδιώκουμε συνεχή βελτίωση.

Environmental Policy

 

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τη στρατηγική της Frigoglass για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τις πρόσφατες σχετικές δραστηριότητές μας, μπορείτε να κάνετε λήψη των απολογισμών βιώσιμης ανάπτυξης μέσω του ακόλουθου συνδέσμου.

Αναφορές Βιωσιμότητας