Πάγια δέσμευσή μας ως παγκόσμιος προμηθευτής επαγγελματικών ψυγείων είναι να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών μας σχεδιάζοντας και παράγοντας καινοτόμα προϊόντα και εξακολουθώντας να ελαχιστοποιούμε την επίδρασή τους στο περιβάλλον. Αναγνωρίζουμε την επίδραση που έχει στο περιβάλλον η χρήση των προϊόντων μας, και η περιβαλλοντική αποδοτικότητα αποτελεί προτεραιότητα τόσο για εμάς όσο και για τους πελάτες μας.

Ποιότητα προϊόντων: Η παροχή στους πελάτες μας προϊόντων που χαρακτηρίζονται από σταθερά υψηλή ποιότητα και είναι πάντοτε ασφαλή είναι ένας από τους βασικούς μας στόχους, καθώς βοηθά να επιτυγχάνεται υψηλός βαθμός ικανοποίησης των πελατών και να εξασφαλίζεται η μακροπρόθεσμη ευημερία της Εταιρείας. Προϋπόθεση για την εξασφάλιση και τη διατήρηση της ποιότητας είναι η εμπέδωση μιας κουλτούρας δέσμευσης για την επίτευξη των υψηλότερων προτύπων χωρίς συμβιβασμούς, και η αδιάλειπτη προσήλωση στη διαρκή βελτίωση των προϊόντων μας ώστε να υπερκαλύπτουμε τις απαιτήσεις των πελατών. Στη Frigoglass, έχουμε θέσει υψηλά πρότυπα για την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων. Όλα τα προϊόντα υποβάλλονται υποχρεωτικά σε ελέγχους διασφάλισης ποιότητας, στοιχείο που συμβάλλει στην αύξηση της αξιοπιστίας των προϊόντων μας στην αγορά και μας παρέχει μοναδικό συγκριτικό πλεονέκτημα, το οποίο διασφαλίζει τις αναπτυξιακές προοπτικές των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας. Έλεγχοι ποιότητας διενεργούνται σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των προϊόντων συμπεριλαμβανομένων των σταδίων έρευνας και ανάπτυξης, πιστοποίησης, παραγωγής, αποθήκευσης, διανομής, προμήθειας και χρήσης.

Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε όλη την γκάμα των ψυγείων μας. Η κατανάλωση ενέργειας που σχετίζεται με τη λειτουργία των επαγγελματικών ψυγείων μας συχνά αντιπροσωπεύει το σημαντικότερο ποσοστό του συνολικού αποτυπώματος διοξειδίου του άνθρακα των πελατών μας – σε ορισμένες περιπτώσεις, από 40% έως 60% του συνολικού τους αποτυπώματος – επομένως η παράμετρος της ενεργειακής απόδοσης αποτελεί προτεραιότητα. Η Frigoglass υπήρξε πρωτοπόρος στην ανάπτυξη επαγγελματικών ψυγείων με οικολογικό προσανατολισμό και εξακολουθεί να κάνει σημαντικές επενδύσεις σε αυτό τον τομέα.

Περιορισμός της ανάγκης συντήρησης. Πάγια επιδίωξή μας είναι η διαρκής βελτίωση του μηχανολογικού σχεδιασμού των προϊόντων μας και η επιλογή και χρήση εξαρτημάτων κορυφαίας ποιότητας. Το επιστέγασμα των προσπαθειών μας αυτών είναι η ανάπτυξη ψυγείων που απαιτούν πολύ λιγότερη συντήρηση. Αυτό, αφενός, μεταφράζεται σε μικρότερο συνολικό κόστος κτήσης και, αφετέρου, επιφέρει συνολική μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης κάθε ψυγείου και, ως εκ τούτου, των έμμεσων εκπομπών του σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του.

Δυνατότητα ανακύκλωσης των προϊόντων. Στόχος μας είναι η μείωση της χρήσης υλικών και η μεγαλύτερη δυνατή αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης. Στην προσπάθειά μας αυτή αναπτύσσουμε προϊόντα που χρησιμοποιούν λιγότερα υλικά και είναι σχεδιασμένα με τέτοιον τρόπο ώστε να διευκολύνεται η διαδικασία αποσυναρμολόγησης και να αυξάνεται η δυνατότητα ανακύκλωσής τους. Η Frigoglass συμμορφώνεται πλήρως με την Οδηγία της ΕΕ για τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE). Σκοπός της Οδηγίας για τα WEEE είναι να συμβάλει στην περιβαλλοντικά ορθή ανάκτηση και απόρριψη ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Οι χρήστες που επιθυμούν να αποσύρουν επαγγελματικά ψυγεία μπορούν να τα παραδίδουν σε εξειδικευμένες εταιρείες ανακύκλωσης. Για να διευκολύνει τη σχετική διαδικασία, η Frigoglass έχει υπογράψει ειδικές συμφωνίες με σειρά εταιρειών ανακύκλωσης.

Ανάλυση κύκλου ζωής προϊόντων. Η διενέργεια αναλύσεων κύκλου ζωής (ΑΚΖ) αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς μας βοηθά να προσδιορίζουμε τις παραμέτρους με τη μεγαλύτερη συμβολή στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του κάθε προϊόντος μας. Μας επιτρέπει, επίσης, να εστιάζουμε τις δραστηριότητές μας στους τομείς εκείνους που έχουν την ουσιαστικότερη επίδραση στη μείωση του συνολικών μας περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η ανάλυση γίνεται σύμφωνα με το πλαίσιο και τις αρχές του ISO 14040, αξιολογώντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του προϊόντος μας από το στάδιο σχεδιασμού έως το στάδιο απόσυρσης (cradle-to-grave). Η AKZ είναι μια μέθοδος αποτίμησης που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό, την ποσοτικοποίηση και τη σύγκριση των συνολικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός δεδομένου προϊόντος από το στάδιο σχεδιασμού και ανάπτυξης έως τη διαδικασία παραγωγής, τη χρήση και την τελική απόσυρσή του. Η μοντελοποίηση και ανάλυση των δεδομένων γίνεται με χρήση εξελιγμένου προγράμματος ΑΚΖ. Το πρόγραμμα αυτό επιτρέπει τη διεπαφή με τον χρήστη για τη συλλογή των δεδομένων και παρέχει ένα εργαλείο υπολογισμού αποτελεσμάτων ΑΚΖ. Μπορεί να χρησιμοποιείται για τη διερεύνηση παραλλαγών σε μια σειρά μοντέλων επαγγελματικών ψυγείων που παράγονται και διανέμονται σε διαφορετικά σημεία και χώρες. Το εργαλείο υπολογισμού ΑΚΖ μπορεί να χρησιμοποιείται σε όλες τις λειτουργίες και όλα τα τμήματα για τον εντοπισμό δυνατοτήτων βελτίωσης της αποδοτικότητας σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής ενός προϊόντος.

Συστηματικός διάλογος με τους πελάτες. Η ικανοποίηση των πελατών αποτελεί σημαντική παράμετρο του επιχειρηματικού μας μοντέλου. Καλώντας τους πελάτες μας να συνεργάζονται μαζί μας σε περιβαλλοντικά ζητήματα και να μας καταθέτουν τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους σε θέματα καινοτομίας καταφέρνουμε να βελτιώνουμε και να επαναξιολογούμε διαρκώς τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας – όπως για παράδειγμα το μοναδικό μας πρόγραμμα ενοποιημένων υπηρεσιών Service. Η ικανοποίηση των πελατών μέσω της διαρκούς βελτίωσης των υπηρεσιών και των προϊόντων που προσφέρουμε αποτελεί σημαντική παράμετρο του επιχειρηματικού μας μοντέλου. Από το 2009 συλλέγουμε συστηματικά σχόλια και παρατηρήσεις πελατών μας και χειριζόμαστε αποτελεσματικά τους προβληματισμούς τους μέσω θεσμοθετημένων διαλειτουργικών διαδικασιών. Ως αποτέλεσμα, οι δείκτες των παραπόνων των πελατών και τα συνολικά επίπεδα ικανοποίησης των πελατών έχουν βελτιωθεί σημαντικά.

Για να μάθετε περισσότερα για τα βραβευμένα προϊόντα μας κάντε κλικ στον σχετικό σύνδεσμο

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τις πρωτοβουλίες της Frigoglass σε σχέση με τη βιωσιμότητα των προϊόντων της μπορείτε να κάνετε λήψη των απολογισμών βιώσιμης ανάπτυξης.

Βραβεία & Πιστοποιήσεις
Αναφορές Βιωσιμότητας