Η Frigoglass δεσμεύεται να τηρεί υψηλά πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης. Το ΔΣ και η ανώτατη διοίκηση της Εταιρείας ακολουθούν προληπτική προσέγγιση όσον αφορά τη διαχείριση και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης της Εταιρείας.

Η διαχείριση των ζητημάτων που αφορούν τη βιώσιμη ανάπτυξη στη Frigoglass γίνεται ως εξής:

Επιτροπή Αμοιβών και Ανθρώπινου Δυναμικού

Παρέχει στρατηγική καθοδήγηση σε θέματα κοινωνικής ευθύνης, πολυμορφίας διαχείρισης ταλέντου και κατάρτισης

Επιτροπή Εταιρικής Συμμόρφωσης

Λαμβάνει αποφάσεις σε θέματα που σχετίζονται με την πολιτική Speak Up

Επικεφαλής Εταιρικής Διακυβέρνησης

  • Είναι υπεύθυνος για όλα τα ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης και την εκπόνηση σχετικών πολιτικών.
  • Εκπονεί και διαχειρίζεται τον Κώδικα Επιχειρησιακής Δεοντολογίας και την πολιτική Speak Up.

CEO

  • Υπογράφει τον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης.
  • Ελέγχει τα συμπεράσματα της έκθεσης ελέγχου που καλύπτουν όλα τα επίπεδα της Εταιρείας.
  • Επιβλέπει τις διαδικασίες προσδιορισμού κινδύνων και ευκαιριών.

Quality & FES Director

Ελέγχει και εγκρίνει τον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Sustainability Manager

  • Αναλαμβάνει τη διαχείριση κάθε δράσης που αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη σε όλα τα επίπεδα της Εταιρείας.
  • Παρακολουθεί και παρέχει πληροφόρηση σχετικά με την πρόοδο σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης.
  • Συνδιαμορφώνει και ελέγχει τον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για την εταιρική διακυβέρνηση της Frigoglass σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, μπορείτε να κάνετε λήψη των απολογισμών βιώσιμης ανάπτυξης μέσω του ακόλουθου συνδέσμου.

Αναφορές Βιωσιμότητας