Η διατήρηση των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιούμαστε αποτελεί επιτακτική ανάγκη για τη βιωσιμότητα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας. Εργαζόμαστε από κοινού με τους προμηθευτές, τους εταίρους, τους πελάτες και τους εργαζομένους μας ώστε να συνεχίσουμε να μειώνουμε την επίδρασή μας στο περιβάλλον, μέσω αμοιβαίων μακροπρόθεσμων συνεργασιών που εδράζονται σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνες συμπεριφορές, καθώς και μέσω της διαρκούς αξιολόγησης και βελτίωσης όλων των λειτουργικών διαδικασιών μας. Τα εργοστάσια και οι λοιπές εγκαταστάσεις μας στην Ελλάδα, την Ινδία, τη Ρουμανία, τη Ρωσία και τη Νότια Αφρική, καθώς και τα κεντρικά γραφεία μας στην Αθήνα έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001.

Κατανάλωση ενέργειας & εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

  • Κατανάλωση ενέργειας: Η κατανάλωση ενέργειας και οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου αντιπροσωπεύουν σημαντικό τμήμα του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της Frigoglass. Όπως προκύπτει από τις αναλύσεις κύκλου ζωής που διενεργούμε, οι μονάδες παραγωγής μας ευθύνονται για το μεγαλύτερο ποσοστό κατανάλωσης ενέργειας και εκπομπών, ενώ ακολουθούν τα προϊόντα και το ανθρώπινο δυναμικό μας. Το φυσικό αέριο και το ηλεκτρικό ρεύμα αποτελούν τις κυριότερες ενεργειακές πηγές για τα εργοστάσια και τις λοιπές εγκαταστάσεις μας. Πέραν αυτών των πηγών ενέργειας, καταναλώνουμε επίσης πετρέλαιο ντίζελ, βενζίνη και υγραέριο (LPG)
  • Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου: Κάθε χρόνο ανακοινώνουμε τις άμεσες (scope 1) και τις έμμεσες (scope 2 & 3) εκπομπές μας. Στις εκπομπές της πρώτης κατηγορίας (scope 1) περιλαμβάνονται οι άμεσες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από πηγές που ανήκουν στην κυριότητα ή τον έλεγχο της Frigoglass, όπως η καύση φυσικού αερίου και τα εταιρικά οχήματα. Στις εκπομπές της δεύτερης κατηγορίας (scope 2) ανήκουν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, θερμότητας και ατμού που προμηθεύεται η Frigoglass και η παραγωγή τους γίνεται εκτός των εγκαταστάσεών της. Στις εκπομπές της τρίτης κατηγορίας (scope 3) περιλαμβάνονται όλες οι υπόλοιπες έμμεσες εκπομπές, όπως αυτές που προέρχονται από τη διαχείριση αποβλήτων, τα επαγγελματικά ταξίδια και τις μετακινήσεις του προσωπικού προς και από την εργασία του. Τα τελευταία χρόνια αναλάβαμε σειρά πρωτοβουλιών με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και εκπομπών σε όλα τα εργοστάσιά μας. Μεταξύ των πιο σημαντικών από αυτές είναι το πρόγραμμά μας για την παρακολούθηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και τη δημοσίευση αναλυτικών στοιχείων για το αποτύπωμα διοξειδίου του άνθρακα της Εταιρείας.
  • Πιστοποίηση κατά ISO 14064: Η Frigoglass είναι πιστοποιημένη κατά ISO 14064. Το πρότυπο αυτό (το οποίο δημοσιεύτηκε το 2006) ανήκει στη σειρά των διεθνών προτύπων ISO 14000 για την περιβαλλοντική διαχείριση και θέτει στη διάθεση των επιχειρήσεων μια δέσμη συμπληρωματικών εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιούν στο πλαίσιο των προγραμμάτων που εφαρμόζουν για την ποσοτικοποίηση, παρακολούθηση, γνωστοποίηση και επαλήθευση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Υδάτινοι πόροι. Το νερό αποτελεί σημαντικότατο πόρο της παραγωγικής διαδικασίας μας και συνάμα περιορισμένο φυσικό πόρο που πρέπει να προστατεύεται. Οι επιχειρηματικές λειτουργίες μας εξαρτώνται από το νερό, αλλά και οι τοπικές κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς αυτό. Είναι, επομένως, απαραίτητο να διαχειριζόμαστε τις δραστηριότητές μας κατά τρόπο που προάγει τη βιωσιμότητα των υδάτινων πόρων, προς όφελος τόσο των τοπικών κοινοτήτων όσο και της επιχείρησής μας. Παρότι ο όγκος παραγωγής είναι άμεση συνάρτηση της κατανάλωσης νερού, αναλαμβάνουμε ενεργά πρωτοβουλίες για την εξάλειψη των διαρροών και τη μείωση της κατανάλωσης.

Διαχείριση αποβλήτων και ανακύκλωση. Στο πλαίσιο της παραγωγικής μας διαδικασίας παράγονται, ως υποπροϊόντα, επικίνδυνα και μη απόβλητα. Στη Frigoglass εφαρμόζουμε μέτρα και πολιτικές που συμβάλλουν στην ελαχιστοποίηση των αποβλήτων αλλά και στην αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης. Σε κάθε εργοστάσιο υπάρχουν διάφορα επικίνδυνα απόβλητα, όπως μεταξύ άλλων, λάδια, ελαστικά, λάμπες φθορισμού, συσσωρευτές και βαρέα μέταλλα, για τη συλλογή και απόρριψη των οποίων προβλέπονται λεπτομερείς διαδικασίες. Μετά την παραγωγή τους, τα απόβλητα διαχωρίζονται κατά υλικό και αποθηκεύονται σε ασφαλείς αποθηκευτικούς χώρους στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου. Όλες οι μονάδες μας συμμορφώνονται πλήρως με την Οδηγία της ΕΕ για τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE) και έχουμε συμβληθεί με εγκεκριμένες εταιρείες διαχείρισης αποβλήτων, ώστε να είμαστε σε θέση να ικανοποιούμε το σύνολο των απαιτήσεων της Οδηγίας.

Διαχείριση ηλεκτρονικών αποβλήτων (e-waste), Ινδία.  H Frigoglass συμμορφώνεται πλήρως με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς για το Περιβάλλον, την Υγεία και την Ασφάλεια. Έχουμε λάβει πολλά μέτρα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και ακολουθούμε συστηματικά υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές στην παραγωγική διαδικασία με στόχο τη διατήρηση και τη βελτιστοποίηση των φυσικών πόρων, συμβάλλοντας έτσι στην προστασία του περιβάλλοντος και στην προαγωγή του γενικότερου καλού για την κοινωνία.

Στην Ινδία, η Frigoglass συνεργάζεται με έναν εξουσιοδοτημένο φορέα ανακύκλωσης ηλεκτρονικών αποβλήτων για τη διοχέτευση των ηλεκτρονικών αποβλήτων που συλλέγονται από όλη τη χώρα. Οποιοσδήποτε καταναλωτής στην Ινδία μπορεί να τηλεφωνήσει στον αριθμό (χωρίς χρέωση) 18001020830 για να λάβει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα E-Waste EPR και το πλησιέστερο κέντρο συλλογής συσκευών. Στη συνέχεια, μέσω του εξουσιοδοτημένου φορέα ανακύκλωσης διασφαλίζεται η διάθεση των ηλεκτρονικών αποβλήτων σύμφωνα με όλους τους κανονισμούς.

Χρήση πρώτων υλών και αποδοτικότητα πόρων. Η φύση των δραστηριοτήτων μας προϋποθέτει εξ ορισμού τη χρήση μεγάλων ποσοτήτων πρώτων υλών. Επιχειρούμε να μειώσουμε τον συνολικό όγκο των υλικών που χρησιμοποιούμε στην παραγωγή ανταλλάσσοντας παραδείγματα ορθής πρακτικής με όλα τα εργοστάσιά μας ανά την υφήλιο. Οι βασικότερες κατηγορίες υλικών που χρησιμοποιούμε είναι μέταλλο, γυαλί, πλαστικό, ψυκτικά μέσα, μονωτικά μέσα και βαφές.

Βιώσιμες προμήθειες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις σχέσεις της Frigoglass με τους προμηθευτές της κάντε κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο.

Προμηθευτές

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για την επίδραση των δραστηριοτήτων μας στο περιβάλλον, μπορείτε να κάνετε λήψη των απολογισμών βιώσιμης ανάπτυξης μέσω του ακόλουθου συνδέσμου.

Αναφορές Βιωσιμότητας