Προμηθευτές

Βιώσιμες προμήθειες

Στη Frigoglass, η βιώσιμη ανάπτυξη είναι ενσωματωμένη σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας μας και οι προμηθευτές αποτελούν βασικά ενδιαφερόμενα μέρη της εταιρείας. Ως εταιρεία με παγκόσμια γεωγραφική παρουσία, ένας από τους πρωταρχικούς στόχους μας είναι η δημιουργία στρατηγικών συμμαχιών με τους προμηθευτές μας με γνώμονα την προαγωγή της βιώσιμης ανάπτυξης. Συνεργαζόμαστε στενά με τους προμηθευτές μας με στόχο την ανάπτυξη λύσεων φιλικών προς το περιβάλλον και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που σχετίζονται με τα προϊόντα και τις δραστηριότητές μας. Η δραστηριοποίηση μας σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον σημαίνει, παράλληλα, ότι οι δραστηριότητες των προμηθευτών της Frigoglass επηρεάζουν το περιβάλλον με διάφορους τρόπους. Οι εν λόγω δραστηριότητες συνεπάγονται την κατανάλωση χώρου, ενέργειας και καυσίμων, καθώς και υπέρμετρη επιβάρυνση σε επίπεδο εκπομπών. Ταυτόχρονα, όμως, παρέχουν σημαντικές ευκαιρίες για την εξασφάλιση μακροχρόνιου θετικού αντίκτυπου. Η συμβολή των προμηθευτών μας είναι ζωτικής σημασίας και βασιζόμαστε σε αυτούς για την προμήθεια καινοτόμων, ανακυκλώσιμων υλικών υψηλής ποιότητας, εξαρτημάτων υψηλής ενεργειακής απόδοσης και μηχανημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οι ισχυροί δεσμοί συνεργασίας που έχουμε αναπτύξει με τους προμηθευτές μας παρέχουν τα εχέγγυα για την από κοινού προσπάθεια μείωσης των εκπομπών σε επίπεδο μεταφοράς και αποθήκευσης, αλλά και τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων καταγραφής του όγκου εκπομπών άνθρακα και παροχής σχετικής πληροφόρησης. Η συνεργασία με τους προμηθευτές μας δεν διασφαλίζει απλώς τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς μας, αλλά και την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης τόσο της εταιρείας όσο και των πελατών μας. Στο πλαίσιο αυτό, πρωταρχικό μας μέλημα είναι η βελτίωση αυτών των συνεργασιών μέσω της εναρμόνισης στόχων και προσδοκιών. Μελλοντικά, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με γνώμονα την πλήρη ενσωμάτωση της βιώσιμης ανάπτυξης σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας μας και την περαιτέρω συνεργασία μας στον συγκεκριμένο τομέα με τους προμηθευτές μας.

 

Κώδικας Πολιτικής Προμηθειών της Frigoglass

Η Frigoglass παραμένει πιστή στη δέσμευσή της να ασκεί απαρέγκλιτα τις δραστηριότητές της με εντιμότητα και ακεραιότητα – την ίδια ακριβώς συμπεριφορά αναμένουμε και από τους προμηθευτές μας, οι οποίοι οφείλουν να τηρούν ορισμένες βασικές αρχές λειτουργίας σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων τους. Στον Κώδικα Πολιτικής Προμηθειών της Frigoglass παρατίθενται οι εν λόγω βασικές αρχές λειτουργίας μας και τα ελάχιστα πρότυπα που αναμένουμε να τηρούν και να εκπληρώνουν οι προμηθευτές μας στους τομείς της δεοντολογίας, της εργασίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της υγιεινής και ασφάλειας και του περιβάλλοντος. Για να δείτε τον Κώδικα Πολιτικής Προμηθειών της Frigoglass, κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο.
 

Frigoglass Supplier Code

Προμήθειες & Logistics – Επισκόπηση

Η λειτουργία Προμηθειών & Logistics διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο στην επίτευξη των στρατηγικών προτεραιοτήτων της Frigoglass.

Προμήθειες: Το τμήμα Strategic Procurement υποστηρίζει τους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους επιχειρηματικούς στόχους της Frigoglass για βιώσιμη ανάπτυξη, ποιότητα και ανταγωνιστικότητα μέσω της αποτελεσματικής ανάπτυξης και διαχείρισης της βάσης των προμηθευτών μας. Στόχος μας είναι η οικοδόμηση στρατηγικών σχέσεων με βασικούς προμηθευτές και συνεργάτες και η οργάνωση της ροής προϊόντων και υπηρεσιών,  σχεδιάζοντας παράλληλα τις δραστηριότητες των υπευθύνων προμηθειών αναφορικά με την προμήθεια υλικών, προϊόντων και υπηρεσιών. Στις βασικές αρμοδιότητες του τμήματος Strategic Procurement συμπεριλαμβάνονται οι εξής:

 1. Ανάπτυξη και υλοποίηση στρατηγικών, πολιτικών και διαδικασιών.
 2. Ανάπτυξη και διαχείριση στρατηγικών συνεργασιών με βασικούς προμηθευτές, πωλητές και υπεργολάβους μέσω συμφωνιών-πλαισίων και προγραμμάτων ενοποίησης προμηθευτών.
 3. Σχεδιασμός και βελτιστοποίηση του δικτύου προμηθευτών.
 4. Ανάπτυξη παγκόσμιας βάσης προμηθειών υλικών καίριας σημασίας σύμφωνα με τις ανάγκες του τμήματος Λειτουργιών, βάσει των καθορισμένων κριτηρίων αξιολόγησης προμηθευτών.
 5. Διαδραμάτιση πρωταγωνιστικού ρόλου στην καλλιέργεια κουλτούρας συνεχούς βελτίωσης μέσω της αξιοποίησης εννοιών, εργαλείων και μεθόδων για την εξάλειψη τυχόν απωλειών σύμφωνα με τις αρχές του Lean Manufacturing.
 6. Βελτιστοποίηση συνολικού κόστους και βελτίωση της ποιότητας.
 7. Διενέργεια έρευνας αγοράς για νέες τεχνολογίες και υλικά με στόχο την αποτελεσματική υποστήριξη της διαδικασίας ανάπτυξης νέων προϊόντων.
 8. Συνεχής παρακολούθηση των εξελίξεων, εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών και περαιτέρω ανάπτυξη και αξιοποίηση υφιστάμενων γνώσεων, μεθόδων και συστημάτων.

Logistics: Το τμήμα Logistics είναι υπεύθυνο για τον στρατηγικό σχεδιασμό, καθώς και για τη διαρκή ανάπτυξη και εφαρμογή προηγμένων πολιτικών, διαδικασιών και εργαλείων στους τομείς της αποθήκευσης και της βελτιστοποίησης της διανομής, με απώτερο στόχο την ικανοποίηση των πελατών μέσω της μείωσης του χρόνου εκτέλεσης των παραγγελιών, της αποδοτικότητας κόστους και του αξιόπιστου εφοδιασμού. Επιπλέον, το τμήμα Logistics διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στο πλαίσιο της υποστήριξης βασικών έργων για τον μετασχηματισμό του επιχειρηματικού μοντέλου της εταιρείας, όπως η καίριας σημασίας υλοποίηση και σταδιακή εφαρμογή του ολοκληρωμένου προγράμματος παροχής υπηρεσιών (service) της Frigoglass.

Βάση προμηθευτών

Η ενσωμάτωση και ενοποίηση προμηθευτών αποτελούν βασική προτεραιότητα για τη λειτουργία Προμηθειών & Logistics. Μέσω της αναδιάρθρωσης της βάσης προμηθευτών μας, της συμμετοχής των προμηθευτών στη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων και συστημάτων από τα πρώτα στάδια και της σταδιακής ενσωμάτωσής τους στις καθημερινές δραστηριότητές μας, βελτιώνουμε συνεχώς την ποιότητα, τις υπηρεσίες και τον χρόνο εκτέλεσης παραγγελιών, μειώνοντας παράλληλα το κόστος. Επί του παρόντος, η γεωγραφικά διαφοροποιημένη βάση προμηθευτών μας αριθμεί περίπου 400 προμηθευτές σε 55 κατηγορίες υλικών.

Πληροφορίες για Προμηθευτές

Κατάταξη προμηθευτών:

 1. Υποψήφιοι προμηθευτές: Προμηθευτές που πρέπει να αξιολογηθούν για να γίνουν (εφόσον η αξιολόγηση είναι επιτυχής) εγκεκριμένοι προμηθευτές.
 2. Δυνητικοί προμηθευτές: Υποψήφιοι προμηθευτές που έχουν υποβληθεί επιτυχώς σε λειτουργική αξιολόγηση και καλούνται να συμμετάσχουν στην ετήσια διαδικασία υποβολής προσφορών (RfQ).
 3. Εγκεκριμένοι προμηθευτές: Προμηθευτές που έχουν υποβληθεί επιτυχώς σε εμπορική αξιολόγηση. Οι εγκεκριμένοι προμηθευτές παρατίθενται στον σχετικό κατάλογο εγκεκριμένων προμηθευτών. Οι εγκεκριμένοι προμηθευτές ταξινομούνται σε τέσσερις κατηγορίες (AA, A, B και C) ανάλογα με την επίπτωσή τους σε επίπεδο κόστους για τη Frigoglass και τον κίνδυνο (Supply Risk) ή τη στρατηγική σημασία.

Strategic product suppliers (AA): Compressors, Glass, HEX, Injection Plastics, Polyurethane, Silk Screening, Electronic Controller, Electronic Motors, Shaded Pole Motors, LED, PSU.

Bottleneck product suppliers (A): Ballast, Electrical Components, Fluorescent Tubes, Power Stabilizers, Thermostats, WOT, Brazing Materials, Refrigerants, Roll Bond, Hinges and Dressing Kits.

Cost leverage product suppliers (B): Aluminum Profiles, Extrusion, Copper Tubes, Metal Processing and Metal Components (other than Hinges), Steel and Pre-painted Steel, Shelves.

Routine product suppliers (C): Copper Components, Fastening Material, Magnetic Gasket, Powder, Thermoforming, Aluminum Sheets, Assembled Door, Asset Tags, Carton Box, EPS, Gases, Honeycomb, Inox Steel, Labels and Manuals, Locks, Night Blinds, Other Materials, Plastics Bag and Stretch Film, Plastics Sheets, Printing Material, Silicones, Tapes and other Packaging Material, Timers & Thermometers and Wooden Pallets.

Αναγνώριση

Η Frigoglass τηρεί καταλόγους υποψήφιων προμηθευτών τόσο σε τοπικό όσο και σε κεντρικό επίπεδο. Οι κατάλογοι αυτοί επικαιροποιούνται σε τακτική βάση ανάλογα με τις μεταβαλλόμενες επιχειρησιακές ανάγκες της εταιρείας, αλλά και τους λειτουργικούς μας στόχους αναφορικά με την ενοποίηση της βάσης προμηθευτών, την ποιότητα, την απόδοση και την κατανομή όγκου και αξίας. Μέσω της λειτουργίας Προμηθειών & Logistics, η Frigoglass έχει διαρκώς στραμμένο το βλέμμα της στις τοπικές και περιφερειακές αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται προς αναζήτηση νέων συνεργατών. Παράλληλα, η εταιρεία είναι πάντα ανοιχτή σε νέες συνεργασίες και προτρέπει τους προμηθευτές που ενδιαφέρονται να απευθύνονται σε αυτήν με δική τους πρωτοβουλία. Οι υποψήφιοι προμηθευτές οφείλουν να υπογράψουν συμφωνία εμπιστευτικότητας και να επιβεβαιώσουν την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν στη διαδικασία υποβολής προσφορών της Frigoglass. Οφείλουν επίσης να παράσχουν στη Frigoglass ορισμένες αρχικές λειτουργικές πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία τους. Η διαδικασία αξιολόγησης των υποψήφιων προμηθευτών περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

 1. έγκριση προϊόντος (έγκριση δείγματος και δοκιμή παραγωγής από το τμήμα Product Development της Frigoglass) και
 2. έγκριση προμηθευτή μέσω επιτόπιου ελέγχου στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή (ιδίως για τις κατηγορίες προμηθευτών AA και A). Σκοπός του εν λόγω ελέγχου είναι η αξιολόγηση των ικανοτήτων του προμηθευτή και της αποδοτικότητάς του όσον αφορά την παραγωγή, τον έλεγχο και την παράδοση βιώσιμων προϊόντων υψηλής ποιότητας, στους εκάστοτε συμφωνηθέντες χρόνους και ποσότητες (On Time In Full). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τομείς ελέγχου και τα απαιτούμενα έγγραφα τεκμηρίωσης που πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμα κατά τη διάρκεια ενός ελέγχου, ακολουθήστε αυτόν τον σύνδεσμο.
Frigoglass Indicative list of items for Audit

Εμπορική αξιολόγηση:

 • Η Frigoglass αποστέλλει επίσημα αιτήματα υποβολής προσφορών (RfQ) σε υφιστάμενους εγκεκριμένους προμηθευτές, καθώς και σε νέους δυνητικούς προμηθευτές (δηλ. προμηθευτές που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τη διαδικασία αξιολόγησης) για τα εκάστοτε ζητούμενα υλικά ή υπηρεσίες.
  • Όλοι οι προμηθευτές λαμβάνουν τις ίδιες ακριβώς πληροφορίες, π.χ. σχετικά με τη στρατηγική και τους στόχους της Frigoglass όσον αφορά την προμήθεια των ζητούμενων υλικών ή υπηρεσιών, τον όγκο, την αξία και τον τόπο προμήθειας, τους εμπορικούς όρους (όροι πληρωμής, διάρκεια σύμβασης κ.λπ.), τις τεχνικές προδιαγραφές και τα σχέδια, τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, τις οδηγίες σχετικά με τη μορφή της προσφοράς και τις σχετικές προθεσμίες.
  • Στα βασικά κριτήρια επιλογής που εφαρμόζει η Frigoglass στο πλαίσιο της διαδικασίας RfQ συγκαταλέγονται τα εξής:
   1. Ανταγωνιστικό κόστος.
   2. Συμφωνίες-πλαίσιο για πρώτες ύλες και υλικά στρατηγικής σημασίας.
   3. Σταθερή ποιότητα πρώτων υλών και υλικών.
   4. Καθορισμένες τιμές για το σύνολο των πρώτων υλών και υλικών.
   5. Ασφάλεια προμήθειας On Time – In Full.
   6. Τήρηση αποθεμάτων ασφαλείας στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή για πρώτες ύλες και υλικά με μεγάλο χρόνο εκτέλεσης παραγγελιών.
   7. Εγγυημένος χρόνος εκτέλεσης παραγγελιών.
   8. Εγγύηση.
   9. Μεγάλες προθεσμίες εξόφλησης.
   10. Εταιρικές τιμές.
 • Τα βασικά έγγραφα που λαμβάνουν (προς συμπλήρωση ή/και αποδοχή) όλοι οι προμηθευτές περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα εξής:
  1. Έγγραφο RfQ (για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έντυπο RfQ, κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο)
  2. Κώδικας Πολιτικής Προμηθειών της Frigoglass
  3. Έντυπο Conflict Minerals Certification.
Frigoglass Indicative structure of RfQ Document

Μετά την υποβολή και την αξιολόγηση των αρχικών προσφορών, οι προμηθευτές καλούνται να συμμετάσχουν σε one-to-one διαπραγματεύσεις με τις ομάδες της Frigoglass και, στη συνέχεια, να υποβάλλουν τις τελικές προσφορές τους. Μετά την τελική αξιολόγηση των αναθεωρημένων προσφορών, οι επιλεχθέντες προμηθευτές προστίθενται στους καταλόγους εγκεκριμένων προμηθευτών.

Αξιολόγηση απόδοσης:

 1. Η διαδικασία ελέγχου προμηθευτών, στο πλαίσιο της στρατηγικής διαχείρισης κινδύνων προμηθευτών της εταιρείας, περιλαμβάνει σειρά δεικτών επιδόσεων σχετικά με την παραγωγική διαδικασία, την απόδοση της ποιότητας, τη διαχείριση του κύκλου παραγγελιών και τη βιώσιμη ανάπτυξη, παρέχοντας τη δυνατότητα για συνεχή βελτίωση, υποβολή σχολίων και διάλογο. Με ιδιαίτερη έμφαση στον παράγοντα της βιώσιμης ανάπτυξης, οι έλεγχοι αυτοί αξιολογούν την προσέγγιση που ακολουθεί ο εκάστοτε προμηθευτής όσον αφορά την περιβαλλοντική διαχείριση, τις πρακτικές κοινωνικής συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της εργασιακής νομοθεσίας, καθώς και τη συνολική του προσέγγιση αναφορικά με άλλες πρακτικές απόδοσης ως προς τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η Frigoglass διενεργεί ελέγχους προμηθευτών από το 2011, με τουλάχιστον 30 ελέγχους σε ετήσια βάση.
 2. Σκοπός αυτών των ελέγχων είναι η μέτρηση των επιδόσεων των Strategic Product (AA) και Bottleneck Product (A) προμηθευτών της Frigoglass με τη χρήση του εργαλείου αξιολόγησης προμηθευτών (Supplier Score Card – SSC). Με βάση τις επιδόσεις που επιτυγχάνουν, οι προμηθευτές κατατάσσονται σε 3 επίπεδα, ενώ προβλέπεται η λήψη διορθωτικών μέτρων για τη βελτίωση των επιδόσεών τους και, κατ’ επέκταση, της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχουν στη Frigoglass. Τα χαρακτηριστικά των προϊόντων και υπηρεσιών ταξινομούνται σε τρεις κατηγορίες (critical, major και minor) ως προς την απόδοση. Στα κρίσιμα (critical) χαρακτηριστικά περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ελαττωματικά υλικά/εξαρτήματα, εκτέλεση παραδόσεων και παράπονα.
 3. Οι επιδόσεις των προμηθευτών αξιολογούνται:
  • Σε τριμηνιαία βάση αναφορικά με δύο βασικούς τομείς: χαρακτηριστικά προϊόντων και υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως η ποιότητα προϊόντων, οι παραδόσεις και η απόκριση.
  • Σε ετήσια βάση αναφορικά με τα εμπορικά χαρακτηριστικά, λαμβάνοντας υπόψη την τιμή και άλλους εμπορικούς όρους.
 4. Οι προμηθευτές ταξινομούνται σε τριμηνιαία βάση ανάλογα με τις επιδόσεις τους ως προς την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών σε 3 κατηγορίες. Στους προμηθευτές που δεν κατατάσσονται στην κατηγορία 1 (βαθμολογία πάνω από 75%) αποστέλλεται επίσημη προειδοποίηση από τη Frigoglass, με την οποία καλούνται να καταρτίσουν συγκεκριμένο σχέδιο διορθωτικών μέτρων και να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους.

Άλλα θέματα:

 • Εκδηλώσεις: Το Συνέδριο Συνεργατών και Προμηθευτών της Frigoglass παρέχει μια εξαιρετική ευκαιρία επαφής και διαλόγου των συνεργατών και προμηθευτών μας με τη Frigoglass και τους ανθρώπους της, μέσα από μια σειρά παρουσιάσεων, εργαστηρίων και άλλων δραστηριοτήτων. Παράλληλα, επιτρέπει την εναρμόνιση των στόχων και των στρατηγικών μας και τη συζήτηση μελλοντικών έργων και ευκαιριών.
 • Επικοινωνία: Για περισσότερες πληροφορίες ή για να επικοινωνήσετε με την ομάδα Προμηθειών & Logistics, κάντε κλικ στην επιλογή Επικοινωνία από το μενού στο πάνω μέρος της οθόνης και επιλέξτε «Προμήθειες» (Procurement) ως θέμα στο σχετικό πεδίο.