Βασική Eγγύηση

Η παροχή των υπηρεσιών βασικής εγγύησης Frigoglass Standard Warranty αποτελεί μέρος της διαδικασίας πώλησης των επαγγελματικών ψυγείων (ICM), δεν επιβαρύνει τον πελάτη και γίνεται για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Παρέχεται προστασία από ενδεχόμενο ελάττωμα των υλικών κατασκευής ή της συναρμολόγησης, με την προϋπόθεση, βέβαια, ότι έχει προηγηθεί σωστή τοποθέτηση και ότι γίνεται σωστή χρήση των ψυγείων.

Το κόστος των ανταλλακτικών, αλλά και των εργασιών επισκευής από ελαττώματα που καλύπτει η εγγύηση, περιλαμβάνεται στην υπηρεσία, σύμφωνα με τις επιλογές, όρους και προϋποθέσεις Frigoglass Standard Warranty, σε περίπτωση που ο πελάτης επιλέξει την υπηρεσία ανταλλακτικών και εργασιών (Parts & Labour).

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΤΗΣ FRIGOGLASS ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ICM ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ

Ο πελάτης, όταν αγοράζει ένα επαγγελματικό ψυγείο από έναν προμηθευτή της Frigoglass, έχει τη δυνατότητα να διαλέξει μία από τις διαθέσιμες Επιλογές Εγγύησης, με βάση τη διαθεσιμότητα στην τοπική αγορά. Οι εν λόγω Επιλογές Εγγύησης και τα αντίστοιχα δικαιώματα και μέσα αποκατάστασης παρέχονται αντί οποιασδήποτε άλλης εγγύησης, εκ του νόμου ή άλλης.  Επομένως, διαλέγοντας οποιαδήποτε από τις Επιλογές Εγγύησης, ο πελάτης συναινεί στον περιορισμό των αντίστοιχων δικαιωμάτων και μέσων αποκατάστασης που του αναλογούν αποκλειστικά και μόνο στους όρους της εν λόγω Επιλογής Εγγύησης. Ανεξάρτητα από την Επιλογή Εγγύησης που διαλέγει ο πελάτης, ο προμηθευτής παρέχει επταετή εγγύηση κατά της διάβρωσης για τον θάλαμο του ICM, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που παρατίθενται στα εγχειρίδια οδηγιών.

(Οι Επιλογές και Όροι Εγγύησης της Frigoglass διατίθενται κατόπιν σχετικού αιτήματος)