Υπηρεσία Διαχείρισης Ανταλλακτικών

Η υπηρεσία διαχείρισης ανταλλακτικών του Frigoglass Service είναι ενσωματωμένη στις υπηρεσίες Εγγύησης και Επέκτασης Εγγύησης της Frigoglass, γεγονός που επιτρέπει στο Frigoglass Service να προσφέρει στους πελάτες υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, και επικεντρώνεται στα εξής:

  • Βέλτιστη παροχή υπηρεσίας
  • Διαθεσιμότητα ανταλλακτικών σε ολόκληρο τον κόσμο
  • Ελαχιστοποίηση της ανάγκης διατήρησης στοκ και αποθηκευτικών χώρων από την πλευρά του πελάτη και, συνεπώς, μείωση του κεφαλαίου κίνησης

Προβλέψεις των μελλοντικών αναγκών και Σχετικός προγραμματισμός

Για να διασφαλιστεί η βέλτιστη διαθεσιμότητα των απαιτούμενων ανταλλακτικών και να μειωθεί ο χρόνος μέχρι την παράδοση του υλικού, χρησιμοποιείται ειδικό λογισμικό, βάσει του οποίου γίνονται οι προβλέψεις των μελλοντικών αναγκών και ο σχετικός προγραμματισμός.


Κεντρικές ή Τοπικές αποθήκες

Ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες, χρησιμοποιούνται κεντρικές ή τοπικές αποθήκες, ώστε να ικανοποιούνται καλύτερα οι ανάγκες των πελατών, να διασφαλίζεται η διαθεσιμότητα των υλικών σε ολόκληρο τον κόσμο, και να ελαχιστοποιείται ή να εξαλείφεται πλήρως η ανάγκη διατήρησης στοκ και αποθηκευτικών χώρων από την πλευρά του πελάτη, με αποτέλεσμα να μειώνεται το δεσμευόμενο κεφάλαιο κίνησης και να περιορίζεται η ανάγκη διατήρησης αποθηκευτικών χώρων.

Επιπλέον, μειώνεται το λειτουργικό και διαχειριστικό κόστος για τον πελάτη, καθώς και οι πόροι που αξιοποιούνται για την αποθήκευση, τον προϋπολογισμό των δαπανών, τις παραγγελίες και τη διαχείριση. Τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση του κέρδους από τη συγκεκριμένη επένδυση, και τη μείωση των λειτουργικών δαπανών.