Πληροφορίες Μετόχων

Επιστολή Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου

«2019 was another year with strong performance and progress against our strategic priorities, delivering sales growth, EBITDA margin expansion and free cash flow generation. We continued building on the fundamental operational improvements embedded across our business, elevated innovation and remained strongly focused on our commercial and cost-out initiatives, as well as, our strategic investments for long-term growth.»

 

2020 LETTER FROM CHAIRMAN & CEO

Μετοχική Σύνθεση

Μετοχικό κεφάλαιο

355,437,751 μετοχές ονομαστικής αξίας €0.36


ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ


Πρόγραμμα Επαναγοράς Μετοχών