Πληροφορίες Μετόχων

Επιστολή Προέδρου

«Το 2017 ήταν ένα κρίσιμο έτος για την ενίσχυση των θεμελίων στα οποία στηρίζεται η μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξή μας. Η επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης στα τέλη του 2017 αποτελεί ένα τεράστιο άλμα στην πορεία μας προς την επιστροφή σε κερδοφόρα ανάπτυξη και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας.»

Επιστολή Διευθύνοντος Συμβούλου

«Το 2017 ήταν για τη Frigoglass ένα έτος προκλήσεων και μετασχηματισμoύ. Τον Οκτώβριο ολοκληρώσαμε με επιτυχία μια εξαιρετικά πολύπλοκη διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης η οποία οδήγησε σε σημαντική μείωση του χρέους, στη μείωση των υποχρεώσεων εξυπηρέτησης χρέους, στη βελτίωση της ρευστότητας μέσω εισφοράς νέων κεφαλαίων και στην παράταση των προθεσμιών λήξης των δανειακών συμβάσεων.»

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 2017
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 2017

Ενημερωτικό Δελτίο 13.11.2017

Το από 13.11.2017 ενημερωτικό δελτίο (εφεξής το «Ενημερωτικό Δελτίο»), το οποίο απαρτίζεται από τρία (3) χωριστά έγγραφα, ήτοι το «Περιληπτικό Σημείωμα», το «Σημείωμα Μετοχικού Τίτλου» και το «Έγγραφο Αναφοράς» του από 18.09.2017 εγκεκριμένου σύμφωνα με την Απόφαση 5/796/18.09.2017 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενημερωτικού δελτίου της Εταιρείας το οποίο ενσωματώνεται μέσω παραπομπής στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο (https://www.frigoglass.com/wp-content/uploads/2017/11/Prospectus_Frigoglass_Share-Capital-Increase.pdf?x57309) και οι λοιπές πληροφορίες σχετικά με την ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Εταιρεία» ή η «Frigoglass»), που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα αφορούν στην εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία επιτήρησης του  Χρηματιστηρίου Αθηνών των 163.984.878 νέων, κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας ονομαστικής αξίας €0,36 εκάστης (εφεξής οι «Νέες Μετοχές»), οι οποίες προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά €59.034.556,08, λόγω μετατροπής 163.984.878 μετατρέψιμων ομολογιών ονομαστικής αξίας €0,36348 εκάστης, με λόγο μετατροπής 1:1, ήτοι μία Νέα Μετοχή, για κάθε μία μετατρέψιμη ομολογία, εκδόσεως της Εταιρείας στο πλαίσιο των Μετατρέψιμων Ομολογιακών Δανείων σύμφωνα με την από 27.06.2017 απόφαση της Α΄ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και τις από 27.07.2017, 24.08.2017 και 23.10.2017 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Το Ενημερωτικό Δελτίο έχει συνταχθεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσίακαι έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο  της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την 13.11.2017, μόνον όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό από την 14.11.2017 σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (http://www.frigoglass.com/el/shareholder-information/), του Χ.Α. (http://www.helex.gr/el/web/guest/company-prospectus) και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia). Επίσης, κατόπιν αιτήματος οποιουδήποτε επενδυτή, το Ενημερωτικό Δελτίο, , δύναται να χορηγηθεί δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τα γραφεία της Εταιρείας, Α. Μεταξά 15, 145 65 Κηφισιά. Η διανομή του Ενημερωτικού Δελτίου και τυχόν άλλων εγγράφων ή πληροφοριών που περιέχονται στον παρόντα σύνδεσμο και στην παρούσα ιστοσελίδα γενικώς ενδέχεται να υπάγεται σε περιορισμούς που προβλέπονται από τη νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο που εφαρμόζουν ορισμένα κράτη.

Η παρούσα ιστοσελίδα και το περιεχόμενο αυτής δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση προσφορά για πώληση ή πρόσκληση για απόκτηση κινητών αξιών ή επένδυση σε κινητές αξίες σε οποιοδήποτε κράτος, στο οποίο μία τέτοια προσφορά ή πρόσκληση δεν επιτρέπεται από το εφαρμοστέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο αυτού. Ειδικότερα, το Ενημερωτικό Δελτίο απευθύνεται μόνο στην ελληνική αγορά , σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο και δεν απευθύνεται, άμεσα ή έμμεσα, σε επενδυτές εκτός Ελλάδος, ούτε απευθύνεται σε οποιοδήποτε κράτος όπου η διανομή του δεν επιτρέπεται από το εφαρμοστέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο αυτού. Συνεπώς, αντίγραφα του Ενημερωτικού Δελτίου δεν πρέπει και δεν πρόκειται να διανεμηθούν, ταχυδρομηθούν ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο αποσταλούν, εκτός Ελλάδος ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος, όπου η διανομή αυτού δεν επιτρέπεται από το εφαρμοστέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο αυτού. Περαιτέρω, οι κινητές αξίες που περιγράφονται στο Ενημερωτικό Δελτίο δεν έχουν καταχωρηθεί και δεν θα καταχωρηθούν, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία κινητών αξιών σε οποιοδήποτε άλλο κράτος πλην της Ελλάδος και δεν επιτρέπεται να προσφερθούν ή να πωληθούν σε οποιοδήποτε άλλο κράτος, εκτός αν η εν λόγω προσφορά ή πώληση επιτρέπεται από την οικεία νομοθεσία. Τέλος, επενδυτές εκτός Ελλάδος ή επενδυτές που υπόκεινται στη σχετική νομοθεσία και δικαιοδοσία άλλων κρατών ενδέχεται να απαγορεύεται να ασκήσουν δικαιώματα απορρέοντα από τις κινητές αξίες που περιγράφονται στο Ενημερωτικό Δελτίο, το οποίο  απευθύνεται μόνο στην ελληνική αγορά και λαμβάνει χώρα αποκλειστικά  σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.

Εάν βλέπετε αυτήν την ιστοσελίδα από τις Η.Π.Α., Καναδά, Νότια Αφρική, Αυστραλία, Ιαπωνία ή/και οποιοδήποτε άλλο κράτος πλην της Ελλάδος, όπου η διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου δεν επιτρέπεται από το νόμο, πρέπει να εγκαταλείψετε την ιστοσελίδα.

Prospectus Frigoglass Listing of Shares

Ενημερωτικό Δελτίο 18.09.2017

Το με ημερομηνία 18.09.2017 ενημερωτικό δελτίο (εφεξής το «Ενημερωτικό Δελτίο») και οι λοιπές πληροφορίες σχετικά με την ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Εταιρεία» ή η «Frigoglass»), που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα αφορούν στη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα (εφεξής η «Δημόσια Προσφορά») νέων μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της, και την εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, έχουν δε συνταχθεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, ενώ το Ενημερωτικό Δελτίο έχει εγκριθεί από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την 18.09.2017, μόνον όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό από την 19.092017 σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (http://www.frigoglass.com/el/shareholder-information/), του Χ.Α. (http://www.helex.gr/el/web/guest/company-prospectus) και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia). Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο, εφόσον ζητείται από τους επενδυτές, δύναται να τους χορηγηθεί δωρεάν κατόπιν αιτήσεώς τους, σε έντυπη μορφή από τα γραφεία της Εταιρείας, Α. Μεταξά 15, 145 65 Κηφισιά, κατά τη διάρκεια της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης. Η διανομή του Ενημερωτικού Δελτίου και τυχόν άλλων εγγράφων ή πληροφοριών που περιέχονται στον παρόντα σύνδεσμο και στην παρούσα ιστοσελίδα γενικώς ενδέχεται να περιορίζεται από τη νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο που εφαρμόζουν ορισμένα κράτη.

Η παρούσα ιστοσελίδα και το περιεχόμενο αυτής δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση προσφορά για πώληση ή πρόσκληση για απόκτηση κινητών αξιών ή επένδυση σε κινητές αξίες σε οποιοδήποτε κράτος, στο οποίο μία τέτοια προσφορά ή πρόσκληση δεν επιτρέπεται από το εφαρμοστέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιό του. Ειδικότερα, το Ενημερωτικό Δελτίο απευθύνεται μόνο σε Έλληνες επενδυτές, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο και δεν απευθύνεται, άμεσα ή έμμεσα, σε επενδυτές εκτός Ελλάδας, ούτε απευθύνεται σε οποιοδήποτε κράτος όπου μια τέτοια προσφορά ή πρόσκληση δεν επιτρέπεται από το εφαρμοστέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιό του. Περαιτέρω, οι κινητές αξίες που περιγράφονται στο Ενημερωτικό Δελτίο δεν έχουν καταχωρηθεί και δεν θα καταχωρηθούν, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία κινητών αξιών σε οποιοδήποτε κράτος πλην της Ελλάδας και δεν επιτρέπεται να προσφερθούν ή να πωληθούν σε οποιοδήποτε άλλο κράτος, εκτός αν η εν λόγω προσφορά ή πώληση επιτρέπεται από την οικεία νομοθεσία. Τέλος, επενδυτές εκτός Ελλάδας ή επενδυτές που υπόκεινται στη σχετική νομοθεσία και δικαιοδοσία άλλων κρατών ενδέχεται να απαγορεύεται να ασκήσουν δικαιώματα απορρέοντα από τις κινητές αξίες που περιγράφονται στο Ενημερωτικό Δελτίο, ακόμα και εάν με οποιοδήποτε τρόπο συμμετάσχουν στην παρούσα Δημόσια Προσφορά, που απευθύνεται μόνο στην ελληνική αγορά και λαμβάνει χώρα μόνο σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.

Εάν βλέπετε αυτήν την ιστοσελίδα από τις Η.Π.Α., Καναδά, Νότια Αφρική, Αυστραλία, Ιαπωνία ή/και οποιοδήποτε άλλο κράτος πλην της Ελλάδας, όπου η εν λόγω προσφορά ή πώληση δεν επιτρέπεται από το νόμο, πρέπει να εγκαταλείψετε την ιστοσελίδα.

 

Prospectus Frigoglass Share Capital Increase

Μετοχική Σύνθεση

Μετοχικό κεφάλαιο

355,437,751 μετοχές ονομαστικής αξίας €0.36


ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ


Πρόγραμμα Επαναγοράς Μετοχών