Πληροφορίες Μετόχων

Επιστολή Προέδρου

“Το 2016 ήταν μια χρονιά προόδου στην πορεία μας για δημιουργία μακροπρόθεσμης βιώσιμης αξίας παρά τις συνεχιζόμενες δυσχέρειες. Έχοντας πάντα τον πελάτη στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων μας, ενισχύσαμε το χαρτοφυλάκιο προϊόντων μας στην Αφρική με λύσεις υβριδικής τεχνολογίας και παράλληλα θέσαμε τα θεμέλια, σε όλες τις περιοχές όπου δραστηριοποιούμαστε, για την ανάπτυξη επαγγελματικών ψυγείων με ελκυστική εμφάνιση και ανταγωνιστικό κόστος.”

 

Επιστολή Διευθύνοντος Συμβούλου

“Η χρονιά που πέρασε ήταν μια χρονιά προκλήσεων και αλλαγών για τη Frigoglass. Χαρακτηρίστηκε από την ολοκλήρωση της διαδικασίας κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης με στόχο τη δημιουργία μιας σταθερής και μακροπρόθεσμης κεφαλαιακής δομής.”

 

Επιστολη Προεδρου 2016
Επιστολη Διευθυνοντος Συμβουλου 2016

Ενημερωτικό Δελτίο

Το με ημερομηνία 18.09.2017 ενημερωτικό δελτίο (εφεξής το «Ενημερωτικό Δελτίο») και οι λοιπές πληροφορίες σχετικά με την ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Εταιρεία» ή η «Frigoglass»), που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα αφορούν στη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα (εφεξής η «Δημόσια Προσφορά») νέων μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της, και την εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, έχουν δε συνταχθεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, ενώ το Ενημερωτικό Δελτίο έχει εγκριθεί από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την 18.09.2017, μόνον όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό από την 19.092017 σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (http://www.frigoglass.com/el/shareholder-information/), του Χ.Α. (http://www.helex.gr/el/web/guest/company-prospectus) και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia). Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο, εφόσον ζητείται από τους επενδυτές, δύναται να τους χορηγηθεί δωρεάν κατόπιν αιτήσεώς τους, σε έντυπη μορφή από τα γραφεία της Εταιρείας, Α. Μεταξά 15, 145 65 Κηφισιά, κατά τη διάρκεια της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης. Η διανομή του Ενημερωτικού Δελτίου και τυχόν άλλων εγγράφων ή πληροφοριών που περιέχονται στον παρόντα σύνδεσμο και στην παρούσα ιστοσελίδα γενικώς ενδέχεται να περιορίζεται από τη νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο που εφαρμόζουν ορισμένα κράτη.

Η παρούσα ιστοσελίδα και το περιεχόμενο αυτής δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση προσφορά για πώληση ή πρόσκληση για απόκτηση κινητών αξιών ή επένδυση σε κινητές αξίες σε οποιοδήποτε κράτος, στο οποίο μία τέτοια προσφορά ή πρόσκληση δεν επιτρέπεται από το εφαρμοστέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιό του. Ειδικότερα, το Ενημερωτικό Δελτίο απευθύνεται μόνο σε Έλληνες επενδυτές, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο και δεν απευθύνεται, άμεσα ή έμμεσα, σε επενδυτές εκτός Ελλάδας, ούτε απευθύνεται σε οποιοδήποτε κράτος όπου μια τέτοια προσφορά ή πρόσκληση δεν επιτρέπεται από το εφαρμοστέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιό του. Περαιτέρω, οι κινητές αξίες που περιγράφονται στο Ενημερωτικό Δελτίο δεν έχουν καταχωρηθεί και δεν θα καταχωρηθούν, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία κινητών αξιών σε οποιοδήποτε κράτος πλην της Ελλάδας και δεν επιτρέπεται να προσφερθούν ή να πωληθούν σε οποιοδήποτε άλλο κράτος, εκτός αν η εν λόγω προσφορά ή πώληση επιτρέπεται από την οικεία νομοθεσία. Τέλος, επενδυτές εκτός Ελλάδας ή επενδυτές που υπόκεινται στη σχετική νομοθεσία και δικαιοδοσία άλλων κρατών ενδέχεται να απαγορεύεται να ασκήσουν δικαιώματα απορρέοντα από τις κινητές αξίες που περιγράφονται στο Ενημερωτικό Δελτίο, ακόμα και εάν με οποιοδήποτε τρόπο συμμετάσχουν στην παρούσα Δημόσια Προσφορά, που απευθύνεται μόνο στην ελληνική αγορά και λαμβάνει χώρα μόνο σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.

Εάν βλέπετε αυτήν την ιστοσελίδα από τις Η.Π.Α., Καναδά, Νότια Αφρική, Αυστραλία, Ιαπωνία ή/και οποιοδήποτε άλλο κράτος πλην της Ελλάδας, όπου η εν λόγω προσφορά ή πώληση δεν επιτρέπεται από το νόμο, πρέπει να εγκαταλείψετε την ιστοσελίδα.

 

Prospectus Frigoglass SCI

Μετοχική Σύνθεση

 

Μετοχική σύνθεση Frigoglass σύμφωνα με στοιχεία της 31ης Δεκεμβρίου 2015.

Μετοχικό κεφάλαιο

50,593,832 μετοχές ονομαστικής αξίας €0.30, σύμφωνα με στοιχεία της 31ης Δεκεμβρίου 2015.


ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ 2016

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ


Πρόγραμμα Επαναγοράς Μετοχών