Εταιρική Διακυβέρνηση Frigoglass ΑΒΕΕ

Το ΔΣ εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας  και απαρτίζεται από πέντε μέλη, εκ των οποίων τα τέσσερα είναι μη εκτελεστικά, ενώ τα δύο εξ αυτών είναι συγχρόνως και ανεξάρτητα.

Η Εταιρεία εφαρμόζει τις αρχές εταιρικής διακυβέρνησης, όπως αυτές ορίζονται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τα ειδικώς προβλεπόμενα στο άρθρο 17 του ν. 4706/20 και το άρθρο 4 της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Απόφαση 2/905/3.3.2021 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς), η Εταιρεία έχει υιοθετήσει, με την  από 17.07.2021 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου της, τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ιούνιος 2021), με τις αποκλίσεις που ρητώς αναφέρονται στην Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης, όπως αυτή εκάστοτε αποτυπώνεται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας.

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης πατώντας το σχετικό pdf εικονίδιο.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Όροι Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου
Όροι Λειτουργίας της Επιτροπής Αμοιβών, Ανθρωπίνου Δυναμικού και Υποψηφιοτήτων
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης 2021 (ΕΣΕΔ)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΤΗΣ FRIGOGLASS ABEE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΤΗΣ FRIGOGLASS

Πολιτικές της Frigoglass

Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας

Ο Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της υπεύθυνης εταιρικής διακυβέρνησης στον οποίο η Frigoglass έχει δεσμευτεί και είναι εγκεκριμένος από το Διοικητικό Συμβούλιο και την Διοίκηση της εταιρείας.

Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών

Κύριος στόχος της Πολιτικής Ασφάλειας Πληροφοριών της Frigoglass είναι να δημιουργήσει μια βάση για τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών και της ασφάλειας των πληροφοριών, με στόχο την συνεχή κάλυψη των αναγκών και των προσδοκιών των πελατών της εις το έπακρον.

Πολιτική Speak Up

H πολιτική Speak Up έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίξει υπαλλήλους της εταιρείας, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, αναδόχους, παρόχους, πελάτες και άλλα μέλη του κοινού, τα οποία θεωρούν ότι έχουν εντοπίσει παραβιάσεις διαδικασιών της εταιρείας ή ενέργειες διαφθοράς ή άλλων παρατυπιών. Όλες οι αποκαλύψεις αντιμετωπίζονται ως άκρως εμπιστευτικές και ευαίσθητες.

Πολιτική για τα ανθρώπινα δικαιώματα

Στη Frigoglass εκτιμούμε τους ανθρώπους μας και η επιτυχία μας εξαρτάται από αυτούς.  Όλοι οι εργαζόμενοί μας θα πρέπει να εργάζονται σε ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον, που προάγει και προστατεύει τα δικαιώματά τους, με βάση τα υψηλότερα πρότυπα δεοντολογίας.

Πολιτική για την ποιότητα

Η πολιτική ποιότητας της Frigoglass είναι η παροχή μέγιστης αξίας τόσο στους εξωτερικούς όσο και στους εσωτερικούς πελάτες.

Περιβαλλοντική πολιτική

Για τη Frigoglass, η περιβαλλοντική ευθύνη αποτελεί θεμελιώδες τμήμα της αειφόρου ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Εταιρικής Κοινωνικής της Ευθύνης.

Πολιτική υγείας και ασφάλειας

Στη Frigoglass, η επαγγελματική υγεία και ασφάλεια (OH&S) είναι μια θεμελιώδης αρχή που αφορά όλες τις δραστηριότητές μας σε όλο τον κόσμο.

Code of Business Conduct and Ethics
Information Security Policy
Speak Up Policy
Human Rights Policy
Quality Policy
Environmental Policy
Health & Safety Policy
Ενημέρωση Προστασίας Δεδομένων Εργαζομένων Frigoglass
Data Protection Policy

Διοικητικό Συμβούλιο

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) Γ. ΔΑΥΙΔ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)

Ο κ. Χαράλαμπος (Χάρης) Γ. Δαυίδ εξελέγη Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου το Νοέμβριο του 2006. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από το 1999. Η επαγγελματική σταδιοδρομία του κ. Δαυίδ ξεκίνησε στη Νέα Υόρκη από τη θέση του πιστοποιημένου Eπενδυτικού Συμβούλου στην Credit Suisse. Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του, κατέλαβε διάφορες θέσεις στην ανώτερη Διοίκηση διαφόρων εταιρειών (εισηγμένων και μη εισηγμένων). Είναι επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των εταιρειών A.G. Leventis PLC (Nigeria), Nigerian Bottling Company Limited, Beta Glass PLC (Nigeria), Pikwik (Nigeria) Ltd και της ΤΙΤΑΝ Cement International S.A.  Είναι μέλος της επιτροπής Africa Acquisitions της TATE Modern. Έχει υπάρξει μέλος στα Διοικητικά Συμβούλια της Alpha Finance, ΔΕΗ και της Εμπορικής Τράπεζας (Credit Agricole).

ZULIKAT WURAOLA ABIOLA, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ & ΑΝΩΤΑΤΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΕΛΟΣ)

Η κυρία Wura Abiola εξελέγη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου το Δεκέμβριο του 2020. Είναι Διευθύνουσα Σύμβουλος στην Management Transformation, και έχει εμπειρία εξυπηρέτησης πελατών στους τομείς ηγεσίας, διακυβέρνησης, οργανωτικής ανάπτυξης, διαχείρισης κινδύνων, στρατηγικής και πολιτικής δημοσίου τομέα από το 1999. Είναι πρόεδρος της Ανάπτυξης Αγορών Δανειακών Κεφαλαίων / Υποεπιτροπής Οικονομικών Υποδομών της FMDQ, καθώς και μέλος στα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών Beta Glass Nigeria PLC,  Appzone Mauritius Ltd και Bookings Africa Nig Ltd. Eίναι επίσης Επίκουρη Καθηγήτρια στο πανεπιστήμιο του Λάγος σε θέματα οργανωτικής ανάπτυξης καθώς και εταιρικής πολιτικής στη Σχολή Οικονομικών του Πανεπιστημίου του Λάγος. Έχοντας ως στόχο την ανάπτυξη του χρηματοοικονομικού τομέα της Νιγηρίας, έχει εργαστεί στον Νιγηριανό Χρηματοοικονομικό Τομέα Στρατηγικής (Financial Sector Strategy) 2020, στην υποεπιτροπή  Στρατηγικής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Πριν το 1999, η κυρία Abiola εργάστηκε ως σύμβουλος διοίκησης επιχειρήσεων στην McKinsey & Co,  και ως υπεύθυνη έργων στην Vitol S.A.. Είναι κάτοχος πτυχίου, με έπαινο, στην Λογιστική από το πανεπιστήμιο San Francisco, κάτοχος MBA με ειδίκευση στη Διαχείριση της Καινοτομίας και Τεχνολογίας από το Imperial College του Λονδίνου και από το École Nationale des Ponts et Chaussées στο Παρίσι, καθώς και Ph.D. στην Οργανωτική Συμπεριφορά (1997) από το Imperial College του Λονδίνου. Επιπλέον, κατέχει δίπλωμα στην Διαχείριση και Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Κινδύνων από τη σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου του Harvard. Η κυρία Abiola είναι επίσης μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας συμβούλων και διαπιστευμένη Διεθνής Επαγγελματίας Ανθρωπίνων Πόρων (GPHR) από τον Σύλλογο Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΟΥΛΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)

Ο κ. Βασίλειος Σουλής ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία το 1988, εργαζόμενος ως νέος σύμβουλος και ερευνητής στο Ερευνητικό Κέντρο Ανάπτυξης Διοίκησης στην Αθήνα. Ένα χρόνο αργότερα, διορίστηκε στη θέση του Λογιστή Διοίκησης (Management Accountant) στην εταιρεία Uniliver PLC, στο Λονδίνο. Ο κ.  Σουλής εργάστηκε επίσης ως Οικονομικός Διευθυντής στις ακόλουθες εταιρείες, 3P Romania, Frigoglass Romania, Frigoglass ΑΒΕΕ (εργοστάσιο της Πάτρας). Επιπλέον, κατείχε τη θέση του Γενικού Διευθυντή και του Περιφερειακού Διευθυντή Ευρώπης (Πωλήσεις και Παραγωγή) στην Frigoglass Romania και τη θέση του Περιφερειακού Διευθυντή Παραγωγής Ευρώπης στην Frigoglass ΑΒΕΕ. Ο κ.  Σουλής εργάστηκε επίσης στον όμιλο εταιρειών Frigoglass ως Διευθυντής Ολοκλήρωσης (Integration Manager -Τουρκία), Περιφερειακός Εκτελεστικός Διευθυντής (Ασία), Επικεφαλής Οικονομικών Ευρώπης και Βόρειας Αμερικής, Εκτελεστικός Διευθυντής Frigoserve και Διευθυντής Ψηφιακού Μετασχηματισμού Ομίλου στην Frigoglass ΑΒΕΕ. Από το 2021 έως το 2022 είχε τη θέση του Διευθυντή Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Ομίλου της Avramar Ιχθυοκαλλιέργειες στην Αθήνα, ενώ σήμερα ο κ. Σουλής είναι διαχειριστής-εταίρος στη Maestro Solutions, Business and Management Consulting. Είναι πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κατέχει επίσης μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ στο Ηνωμένο Βασίλειο.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΚΑΡΗΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)

Ο κ. Γεώργιος Διάκαρης ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία το 1990 ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων στην εταιρεία COOPERS & LYBRAND. Ένα χρόνο αργότερα ανέλαβε τα καθήκοντα του Διευθυντή Οικονομικού Προγραμματισμού (Financial Planning Manager) στην εταιρεία TASTY FOODS, θυγατρική της PEPSICO. Κατά τη διάρκεια της απασχόλησής του στην TASTY FOODS διετέλεσε Διευθυντής Οικονομικού Ελέγχου (Financial Controller) καθώς και Οικονομικός Διευθυντής (Chief Financial Officer). Από το 2000 μέχρι και το 2001 εργάστηκε ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων στην εταιρεία KANTOR, ενώ από το 2001 μέχρι και σήμερα εργάζεται ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων στην εταιρεία LCC BEVERAGES. Από το 2017 είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΙDEAL HOLDINGS και από τον Απρίλιο του 2023 είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας FRIGO DEBTCO plc. Είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ) και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στις Διεθνείς Επιχειρήσεις και στη Διεθνή Χρηματοοικονομική Διοίκηση (Master’s degree in Ιnternational Business and International Financial Management) από το Πανεπιστήμιο του Reading στην Αγγλία.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)

Ο κ. Γεώργιος Π. Σαμοθράκης ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία από το Τμήμα Χορηγήσεων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος το 1965. Στη συνέχεια, εργάστηκε στην εταιρεία Coopers & Lybrand στην Ελλάδα αλλά και στο Λονδίνο, ως Βοηθός Ελεγκτής και Ανώτερος Ελεγκτής αντίστοιχα. Στην πορεία της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας, διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρος της εταιρείας Pricewaterhouse Ελλάδος, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της, καθώς και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Audit Services Α.Ε., και μέλος του AS Network, του οποίου σήμερα αποτελεί επίτιμος Πρόεδρος. Ο κ. Σαμοθράκης έχει, επίσης, διατελέσει Πρόεδρος της Fédération des Experts-Comptables Méditerranéens και του Ινστιτούτου Οικονομικής Διοικήσεως της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (Ε.Ε.Δ.Ε.), καθώς και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της.  Επιπλέον, υπήρξε μέλος της Φορολογικής Επιτροπής του Ελληνο-Αμερικανικού Επιμελητηρίου και του Οικονομικού Επιμελητηρίου, αλλά και μέλος διάφορων επιτροπών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Σήμερα ο κ. Σαμοθράκης είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου δύο εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, αποτελεί μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Ελλάδος (ΣΟΕΛ) και της Ομάδας Ποιοτικού Ελέγχου επί του έργου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΟΕΛ), ενώ έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος του ΣΟΕΛ. Είναι κάτοχος πτυχίου του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ).

Επιτροπές

Σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 η Εταιρία έχει συστήσει και διατηρεί  επιτροπή ελέγχου (η «Επιτροπή Ελέγχου») η οποία είναι, μεταξύ άλλων, αρμόδια για την παρακολούθηση:

 1. της διαδικασίας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης,
 2. της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και του συστήματος διαχείρισης κινδύνο,
 3. της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων,
 4. θεμάτων συναφών με την ύπαρξη και διατήρηση της αμεροληψίας και ανεξαρτησίας του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου, ιδιαιτέρως όσον αφορά στην παροχή στην Εταιρία άλλων υπηρεσιών από τον νόμιμο ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο.

Περαιτέρω, η Επιτροπή Ελέγχου είναι αρμόδια για την υποβολή προτάσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο αναφορικά με οιαδήποτε αλλαγή στον κανονισμό λήψης εσωτερικών εγκρίσεων (chart of authorities) και το οργανόγραμμα της Εταιρίας.

 

Η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, λαμβάνουσα υπόψη την από 29.05.2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και συγκεκριμένα τον ορισμό αυτής ως ανεξάρτητης επιτροπής, σύμφωνα με το διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και άρθρου 9 του Ν.4706/2020, ως ισχύει, αποτελούμενης συνολικά από τρία (3) μέλη και συγκεκριμένα από δύο (2) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και από έναν (1) τρίτο (μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου), ομόφωνα αποφάσισε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασής της, την 30.05.2023, τη συγκρότησή της σε σώμα ως ακολούθως:

 

Πρόεδρος:    Γεώργιος Σαμοθράκης         – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Μέλος:           Zulikat Wuraola Abiola        – Aνεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Μέλος:           Κωνσταντίνος Κοτσιλίνης   – Τρίτος και Ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

 

Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου

Στα βασικά καθήκοντα και στις υποχρεώσεις της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου περιλαμβάνονται:

 1. Η παρακολούθηση της πιστής εφαρμογής και τήρησης του Καταστατικού της Εταιρίας, του Εσωτερικού Κανονισμού της και των οδηγιών καθώς και της εν γένει νομοθεσίας που εφαρμόζεται.
 2. Η αναφορά, περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντικών στελεχών με τα συμφέροντα της Εταιρίας.
 3. Η έγγραφη ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου τουλάχιστον μία φορά το τρίμηνο, για τυχόν σημαντικά ευρήματα των διενεργηθέντων εσωτερικών ελέγχων.
 4. Η παράσταση στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων.
 5. Η συνεργασία με τις εποπτικές αρχές της πολιτείας και η διευκόλυνση του έργου τους.

 

Ο εσωτερικός ελεγκτής δρα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα για την Επαγγελματική Άσκηση του Εσωτερικού Ελέγχου και τις πολιτικές και διαδικασίες της Εταιρίας και   εποπτευεται από την  Επιτροπή Ελέγχου.

Η Επιτροπή Ανθρώπινου Δυναμικού, Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων είναι αρμόδια για τη θέσπιση των αρχών που διέπουν την πολιτική διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρίας, επί των οποίων στηρίζεται η Διοίκηση κατά τη λήψη των αποφάσεών της και την άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων της.

Ειδικότερα, τα καθήκοντά της είναι:

 1. Η επίβλεψη της πολιτικής προγραμματισμού διαδοχής στελεχών.
 2. Η θέσπιση των αρχών που διέπουν την πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
 3. Ο προσδιορισμός της Στρατηγικής Αμοιβών και Επιδομάτων.
 4. Η υποβολή στο Δ.Σ. προτάσεων αναφορικά με τις αποδοχές των εκτελεστικών μελών του.
 5. H εξέταση των κριτηρίων καταλληλότητας για τα μέλη Δ.Σ.

Η Επιτροπή Ανθρώπινου Δυναμικού, Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων, η οποία διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελείται από τα εξής τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

 

Πρόεδρος:      Zulikat Wuraola Abiola  – Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Μέλος:            Γεώργιος Σαμοθράκης ‐ Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Μέλος:            Γεώργιος Διάκαρης – Mη εκτελεστικό μέλος

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού παραβρίσκονται σε όλες τις συνεδριάσεις της εν λόγω επιτροπής, εξαιρουμένων αυτών των οποίων το αντικείμενο συζήτησης τους αφορά προσωπικά.

Συναλλαγές σε μετοχές της εταιρείας

Κατεβάστε τον Πίνακα Συναλλαγών των υπόχρεων προσώπων σύμφωνα με τις διατάξεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς περί Χειραγώγησης της αγοράς και πρόσβαση σε προνομιακή πληροφόρηση όπως αυτές ορίζονται από την απόφαση 347/12.07.2005 και το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005.

Table of Transactions

Γνωστοποίηση TR1

Η ενημέρωση πρέπει να γίνεται στην Εταιρεία μας και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μέσω της υποβολής του εντύπου γνωστοποίησης TR1. Το έντυπο γνωστοποίησης TR1 υποβάλλεται:

a) FRIGOGLASS
Επενδυτικές Σχέσεις
Α. ΜΕΤΑΞΑ 15, ΚΗΦΙΣΙΑ ,145 64, ΑΘΗΝΑ
Tel : +30 210 6165711
Fax : +30 210 6199097
Email: Frigoglass.SAIC.ir@frigoglass.com

b) Κεντρικό πρωτόκολλο Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς:
Διεύθυνση Δημοσίων Εγγραφών και Εποπτείας Εισηγμένων Εταιριώνs
Τμήμα Εποπτείας και Παρακολούθησης Συμπεριφοράς Εισηγμένων Εταιριών
Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου, 105 62 Αθήνα, Ελλάδα
Fax: +30 210 337 7243

Οι μέτοχοι θα πρέπει να διασφαλίσουν την επιτυχή αποστολή των εγγράφων και παραλαβή από την αρμόδια υπηρεσία πρωτοκόλλου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Είναι υποχρέωση του μετόχου να συμπληρώσετε τη φόρμα TR1 σωστά. Ο μέτοχος ευθύνεται για τυχόν λάθη ή παραλείψεις. Το έντυπο TR1 πρέπει να υπογραφεί κατάλληλα από τον ίδιο τον μέτοχο ή από άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, και στην περίπτωση νομικού προσώπου, από τον νόμιμο εκπρόσωπό του. Τα σχετικά πληρεξούσια πρέπει να κατατίθενται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μαζί με το έντυπο TR1. Τα πληρεξούσια θα ισχύουν μέχρι να ανακληθούν. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι η αρμόδια αρχή για την εποπτεία των απαιτήσεων γνωστοποίησης.

Ν 3340/2005
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 347/ 12-07-2005
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 33 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TR1