Διαχείριση Κλήσεων για Επισκευή

Διασφαλίζουμε την αποτελεσματικότητα και την ανώτερη ποιότητα της Υπηρεσίας Επέκτασης Εγγύησης μέσω της πλατφόρμας eService (CRM) και της εφαρμογής Frigoglass Mobile Service (FMS), με τις οποίες διαχειριζόμαστε τις κλήσεις για επισκευή.

 • Διαχείριση portal τηλεφωνικού κέντρου εξυπηρέτησης πελατών και διεκπεραίωση αιτημάτων εξυπηρέτησης
 • Αυτόματη αποστολή παραγγελιών στο δίκτυό μας
 • Κατάσταση αιτήματος εργασιών, χρόνος ανταπόκρισης, κατανάλωση ανταλλακτικών
 • Παρακολούθηση της απόδοσης όσον αφορά το επίπεδο εξυπηρέτησης σε σύγκριση με τη συμφωνία

Αναλυτικά, η διαχείριση κλήσεων περιλαμβάνει

 • Κατάσταση των αιτημάτων εξυπηρέτησης
 • Overview – κατάλογος όλων των αιτημάτων εξυπηρέτησης που ανατέθηκαν στον χρήστη, ξεκινώντας από το πρώτο
 • New – αιτήματα που μόλις αναρτήθηκαν από τον πελάτη και με τα οποία δεν έχει ασχοληθεί ο Service Provider (MSP)
 • Open – αιτήματα που ο MSP έχει ανοίξει για προβολή και διεκπεραίωση
 • On Hold – αιτήματα για τα οποία απαιτείται παροχή διευκρινίσεων από τον πελάτη ή τον MSP
 • Expired – αιτήματα για τα οποία δεν έγιναν ενέργειες, όταν η πραγματική ημερομηνία/ώρα του server είναι μεταγενέστερη από την ημερομηνία/ώρα που αντιστοιχεί στον μέγιστο χρόνο επισκευής ο οποίος υπολογίζεται με βάση τη συμφωνία επιπέδου εξυπηρέτησης (SLA)
 • Closed / In time – αιτήματα που διεκπεραιώθηκαν στον χρόνο που απαιτείται βάσει της SLA
 • Closed / Delayed – αιτήματα που διεκπεραιώθηκαν μετά την παρέλευση του μέγιστου χρόνου επισκευής που απαιτείται βάσει της SLA
 • Delayed Administrated / Closed in time – αιτήματα που διεκπεραιώθηκαν εγκαίρως και έκλεισαν στο CRM μετά την παρέλευση του μέγιστου χρόνου διαχείρισης, όπως προκαθορίζεται βάσει της SLA
 • Delayed Administrated / Closed Delayed – αιτήματα που διεκπεραιώθηκαν με καθυστέρηση και έκλεισαν στο CRM μετά την παρέλευση του μέγιστου χρόνου διαχείρισης