Προληπτική Συντήρηση

Οι υπηρεσίες προληπτικής συντήρησης διασφαλίζουν τη σωστή λειτουργία των ICM και μειώνουν τις ενδεχόμενες απώλειες εσόδων λόγω βλάβης ή κακής λειτουργίας των ψυγείων. Οι κύριες εργασίες του προγράμματος Προληπτικής Συντήρησης περιλαμβάνουν ελέγχους και επισκευές ή αντικαταστάσεις στα εξής μέρη:

Μηχανικά Μέρη

 • Έλεγχος/ρύθμιση σωστής θέσης του εξοπλισμού και οριζοντίωση του εξοπλισμού.
 • Έλεγχος/επισκευή γρίλιας (εμπρός – πίσω).
 • Έλεγχος/επισκευή του μηχανισμού αυτόματου κλεισίματος πόρτας.
 • Έλεγχος/ρύθμιση σωστής τοποθέτησης βάσης και γρίλιας του ανεμιστήρα.
 • Έλεγχος/απόφραξη συστήματος παροχέτευσης υγροποιήσεων.
 • Έλεγχος θορύβου από τη λειτουργία των κινητήρων ανεμιστήρα.

Ηλεκτρικά Μέρη

 • Έλεγχος/επισκευή καλωδίου παροχής ρεύματος (αντικατάσταση, εφόσον κρίνεται απαραίτητο).
 • Έλεγχος/επισκευή συστήματος φωτισμού.
 • Έλεγχος/επισκευή ηλεκτρικών συνδέσεων.
 • Έλεγχος/ρύθμιση σωστής εγκατάστασης του καλύμματος του ηλεκτρολογικού κουτιού του θερμοστάτη ή του ηλεκτρικού ελεγκτή.

Σύστημα Ψύξης

 • Καθαρισμός του συμπυκνωτή και του φίλτρου, εφόσον είναι απαραίτητο.
 • Έλεγχος/επισκευή της λειτουργίας του συμπιεστή.
 • Έλεγχος/επισκευή ρελέ εκκίνησης, προστασίας και πυκνωτή διόρθωσης.
 • Έλεγχος/επισκευή συμπυκνωτή και εξατμιστή του κινητήρα ανεμιστήρα.
 • Έλεγχος/επισκευή της σωστής λειτουργίας του θερμοστάτη και ρύθμιση της θέσης του ή του ηλεκτρικού ελεγκτή και των εξαρτημάτων του.
 • Έλεγχος/επισκευή της απόδοσης ψύξης του εξοπλισμού ψύξης.
 • Έλεγχος του κυκλώματος ψύξης με κατάλληλη συσκευή ανίχνευσης διαρροών σε περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις ή αμφιβολίες για διαρροή ψυκτικού υγρού / Επισκευή τυχόν διαρροών.

Στόχος της προληπτικής συντήρησης είναι η διατήρηση του εξοπλισμού cold drink στο βέλτιστο επίπεδο απόδοσης, ο εντοπισμός ελαττωμάτων και πιθανών προβλημάτων, η μέριμνα για την ασφάλεια λειτουργίας και η έγκαιρη προειδοποίηση για τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις συντήρησης. Με την παροχή και τη σχεδίαση προγράμματος προληπτικής συντήρησης, εξασφαλίζουμε την καλύτερη δυνατή απόδοση του εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένης της ελάχιστης δυνατής κατανάλωσης ενέργειας, και, κυρίως, την αύξηση της ωφέλιμης διάρκειας ζωής του εξοπλισμού ψύξης.

Ελέγχονται επίσης τα παρακάτω μέρη των ICM και παρέχεται ενημέρωση για την κατάστασή τους: Θάλαμος (εσωτερικός και εξωτερικός), μέρη με εμπορική σήμανση, γρίλιες, λογότυπα, branded strips, ράφια και συστήματα ραφιών.