Νέα & Βραβεία
19.09.2017
Ανακοίνωση διάθεσης ενημερωτικού δελτίου

Η «FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία» ή «FRIGOGLASS») ανακοινώνει, σύμφωνα με τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό 2016/301 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το ν.3401/2005, όπως ισχύουν, ότι …

Περισσότερα