Νέα & Βραβεία
21.09.2017
Η Frigoglass παρέχει ενημέρωση για τη διαδικασία της αναδιάρθρωσης του κεφαλαίου και των δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου

Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2017 – Η Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. (η «Frigoglass», ή η «Εταιρεία» και, από κοινού με τις θυγατρικές της, ο «Όμιλος»), σε συνέχεια των από 19 Σεπτεμβρίου 2017 ανακοινώσεων της αναφορικά με τη δημοσίευση του εγκεκριμένου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικού Δελτίου για τη δημόσια προσφορά των νέων μετοχών που θα εκδοθούν …

Περισσότερα