Σύστημα Υπεροχής Frigoglass

Tο Σύστημα Υπεροχής της Frigoglass (Frigoglass Excellence System-FES) είναι μια ολοκληρωμένη επιχειρησιακή πλατφόρμα που ενσωματώνει τις εταιρικές αρχές και την εταιρική κουλτούρα στα συστήματα, μεθόδους και εργαλεία επιχειρησιακής λειτουργίας. Καλύπτει όλες τις λειτουργικές πτυχές των δραστηριοτήτων διαχείρισης προμηθευτών, παραγωγής, καινοτομίας προϊόντων και, φυσικά, ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού. Πρωταρχικός μας στόχος είναι η δημιουργία αξίας για τους πελάτες μας, μέσω της εξασφάλισης κορυφαίας ποιότητας, διαφοροποίησης, ανταγωνιστικότητας και έγκαιρης διαθεσιμότητας.

Quality Policy

Βασική αρχή του Συστήματος Υπεροχής της Frigoglass είναι η επιδίωξη διαρκούς βελτίωσης, σε όλους τους λειτουργικούς τομείς, στη βάση μιας δέσμης σταθερών αξιών, όπως η ακεραιότητα, το αίσθημα του ανήκειν και το αίσθημα ιδιοκτησίας.


Προμηθευτές

Ο εξορθολογισμός και η βελτιστοποίηση της βάσης των προμηθευτών, η διαχείριση της απόδοσης, η ανάπτυξη, και η συμμετοχή στις διαδικασίες καινοτομίας και λειτουργικής ενοποίησης αποτελούν τα βασικά στάδια του προγράμματος υλοποίησης του πυλώνα των Προμηθευτών.

Περισσότερα

Παραγωγή

Οι αρχές της Βελτιστοποιημένης Παραγωγικής Ροής (Lean Manufacturing) που ήδη εφαρμόζονται στις ευρωπαϊκές μονάδες παραγωγής μας, έχουν στόχο τη δημιουργία ενός βιώσιμου, ενάρετου κύκλου προσδιορισμού και εξάλειψης των κάθε είδους αποβλήτων.

Η αύξηση της αποδοτικότητας σε όλους τους τομείς χρήσης υλικών και ανθρώπινων πόρων θα μας επιτρέψει, μελλοντικά, να θωρακιστούμε έναντι των προκλήσεων που συνεπάγεται η υψηλή μεταβλητότητα του περιβάλλοντος των αγορών, εξασφαλίζοντας τη βιώσιμη και κερδοφόρα ανάπτυξή μας.


Καινοτομία  Προϊόντων

Απώτερος στόχος είναι ο σχεδιασμός «με την πρώτη» προϊόντων που είναι κατάλληλα τόσο για τον σκοπό που προορίζονται όσο και από την άποψη της κατασκευής και της προμήθειας υλικών, αξιοποιώντας παράλληλα τις ικανότητες, τη βαθιά γνώση και την τεχνογνωσία της Frigoglass στον κλάδο της ψύξης αναψυκτικών και ποτών. Στο πλαίσιο αυτό, επιδιώκουμε να προσφέρουμε στους πελάτες μας καινοτόμα οικολογικά προϊόντα με ανταγωνιστικό ολικό κόστος κτήσης, τα οποία θα τους βοηθούν να διαφοροποιούνται στο σημείο πώλησης, στηρίζοντας παράλληλα την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής τους για βιώσιμη ανάπτυξη.

Η διαχείριση της αξιοπιστίας των προϊόντων και των διαδικασιών κατά τη δημιουργία νέων καινοτόμων προϊόντων είναι μια προσέγγιση που συμβαδίζει με τις αρχές του συστήματος Lean Manufacturing στο πλαίσιο του Συστήματος Υπεροχής της Frigoglass.

Δείτε τα πλεονεκτήματά μας

Άνθρωποι

Βασικό στοιχείο του Συστήματος Υπεροχής της Frigoglass είναι η παροχή ευκαιριών συνεχούς ανάπτυξης στους ανθρώπους μας. Στη Frigoglass εργαζόμαστε για την καλλιέργεια μιας κουλτούρας που στηρίζει τις αξίες μας και ευνοεί την ομαδική εργασία και την ανάπτυξης αισθήματος ιδιοκτησίας, ενώ παράλληλα παρέχει στους ανθρώπους μας ευκαιρίες μάθησης και βελτίωσης.

Το Σύστημα Υπεροχής της Frigoglass μπορεί να λειτουργήσει μόνο εάν οι άνθρωποί μας διαθέτουν υψηλό κίνητρο, απαράμιλλο ταλέντο και νοοτροπία που ευνοεί την υψηλή αποδοτικότητα.

Άνθρωποι & Σταδιοδρομία