Νέα & Βραβεία
28.07.2017
Η Frigoglass ανακοινώνει τα αποτελέσματα της Συνέλευσης των Πιστωτών του Σχεδίου και την αναμενόμενη απομείωση παγίων περιουσιακών στοιχείων

Αθήνα, 28 Ιουλίου 2017 – Αποτελέσματα της Συνέλευσης των Πιστωτών του Σχεδίου
Η Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. (η «Frigoglass», ή η «Εταιρεία» και, μαζί με τις θυγατρικές της, ο «Όμιλος»), σε συνέχεια των από 19 Ιουνίου 2017 και 6 Ιουλίου 2017 ανακοινώσεών της, ανακοινώνει σήμερα ότι η συνέλευση των πιστωτών του σχεδίου συνδιαλλαγής (η «Συνέλευση των Πιστωτών του Σχεδίου») που συγκλήθηκε από τη θυγατρική της, Frigoglass Finance B.V. (η «Εκδότρια»), συνήλθε νομίμως στις 27 Ιουλίου 2017. Στη Συνέλευση των Πιστωτών του Σχεδίου συμμετείχαν (αυτοπροσώπως ή διά πληρεξουσίου) πιστωτές που εκπροσωπούν το 87,53% της συνολικής αξίας των ομολογιών ποσού €250 εκατ. και επιτοκίου 8,25% (οι «Υφιστάμενες Ομολογίες»). Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας είχαν ως εξής:

Περισσότερα