Νέα & Βραβεία
05.06.2020
FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε. ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 29 Ιουνίου 2020 Σχέδιο αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

29 Ιουνίου 2020

Σχέδιο αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με το άρθρο 123 παρ. 4. του N. 4548/2018

1ο ΘΕΜΑ:     Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2019 (1.1.2019 – 31.12.2019) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή...

Περισσότερα