Νέα & Βραβεία
14.11.2017
FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Η «FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία» ή «FRIGOGLASS») ανακοινώνει, σύμφωνα με τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό 2016/301 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το ν.3401/2005, όπως ισχύουν, ότι από την 14.11.2017 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν στην από 13.11.2017 συνεδρίαση …

Περισσότερα