Νέα & Βραβεία
11.02.2015
Ανακοίνωση σχετικά με τη δραστηριότητα της Νοτίου Αφρικής

Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου, 2015 – Η Frigoglass A.B.E.E. (στο εξής “Frigoglass”) ανακοινώνει σήμερα ότι, στα πλαίσια εσωτερικού ελέγχου στις δραστηριότητες του κλάδου Επαγγελματικής Ψύξης στη Νότιο Αφρική, διαπιστώθηκε υπερεκτίμηση των κερδών μετά φόρων για τις διαχειριστικές χρήσεις που έληξαν πριν το 2013. Αυτό το γεγονός ήταν αποτέλεσμα εσκεμμένου επηρεασμού των λογιστικών στοιχείων από μέρους ανώτερων στελεχών της διοίκησης της τοπικής θυγατρικής και επιβάλλει την αναμόρφωση των ισολογισμών προηγούμενων χρήσεων, με σωρευτική επίδραση στην καθαρή θέση του ομίλου της Frigoglass κατά €7.4 εκ. την 31 Δεκεμβρίου 2014.

Περισσότερα