Πληροφορίες Πιστωτών

Ομόλογα και δανειακές συμβάσεις

Οι κύριες πηγές χρηματοδότησης του Ομίλου συνίστανται από δανεισμό μέσω ομολογιακών δανείων και δανεισμό από διάφορες εμπορικές τράπεζες.

Στις 27 Απριλίου 2023, η Frigo DebtCo Plc (η μητρική εταιρεία του Νέου Ομίλου Frigoglass) εξέδωσε νέες ομολογίες πρώτης τάξης και προνομιακής εξασφάλισης ποσού €75 εκατ. και λήξεως το 2026 προς ορισμένους Ομολογιούχους (οι «Νέες Ομολογίες Προνομιακής Εξασφάλισης») και ομολογίες δεύτερης τάξης και προνομιακής εξασφάλισης ποσού €150 εκατ. και λήξεως το 2028 προς τους Ομολογιούχους (οι «Αναδιαρθρωμένες Ομολογίες»). Οι Νέες Ομολογίες Προνομιακής Εξασφάλισης και οι Αναδιαρθρωμένες Ομολογίες είναι εγγυημένες με προνομιακή εξασφάλιση από τη Firgo DebtCo Plc καθώς και από ορισμένες θυγατρικές της (οι «Εγγυήτριες Θυγατρικές») και είναι εξασφαλισμένες από ορισμένα περιουσιακά στοιχεία της Εκδότριας και των Εγγυητριών Θυγατρικών.

Η επίσημη διεύθυνση της Frigo DebtCo Plc, μια ανώνυμη εταιρεία, που έχει συσταθεί σύμφωνα με τους νόμους της Αγγλίας και της Ουαλίας, είναι C/O Tmf Group 8th Floor, 20 Farringdon Street, Λονδίνο, EC4A 4AB.

 

4.00% Cash Interest and 7.00%/8.00% PIK Toggle Interest Senior Secured Notes

Συνολικό ποσό έκδοσης €75,000,000
Εκδότης Frigo DebtCo Plc
Είδος Ομολογίες Προνομιακής Εξασφάλισης
Ημερομηνία έκδοσης 27 Απριλίου 2023
Ημερομηνία λήξης 27 Απριλίου 2026
Επιτόκιο 4% σε μετρητά + 8% PIYC ( μειωμένο κατά 1.0% εάν καταβληθεί πλήρως με μετρητά)
Ημερομηνίες καταβολής τόκου Εξαμηνιαία την 1η Νοεμβρίου and 1η Μαΐου κάθε έτους
Ημερομηνία καταγραφής δικαιώματος είσπραξης τόκου Την αμέσως προηγούμενη εργάσιμη ημέρα, όπως αυτή ορίζεται στο Σύστημα Εκκαθάρισης, από την ημερομηνία πληρωμής του τόκου
Ονομαστική αξία €1,000 / €1
Διαπραγμάτευση Χρηματιστήριο Βιέννης
Κωδικοί αναγνώρισης Rule 144A Notes

ISIN: XS2603998704

Common Code: 260399870

 

Reg S Notes

ISIN: XS2603998456

Common Code: 260399845

 

IAI Notes

ISIN: XS2603998886

Common Code: 260399888

 

 

Senior Secured Second Lien Notes

Συνολικό ποσό έκδοσης €150,000,000
Εκδότης Frigo DebtCo Plc
Είδος Ομολογίες Προνομιακής Εξασφάλισης
Ημερομηνία έκδοσης 27 Απριλίου 2023
Ημερομηνία λήξης 27 Απριλίου 2028
Επιτόκιο Πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2023: 2.0% σε μετρητά συν 9.0% PIYC (μειωμένο κατά 1.0% εάν καταβληθεί πλήρως με μετρητά)

Από την 1η Ιανουαρίου 2024 και εφεξής: 3.0% σε μετρητά συν 8.0% PIYC (μειωμένο κατά 1.0% εάν καταβληθεί πλήρως με μετρητά)

Ημερομηνίες καταβολής τόκου Εξαμηνιαία την 1η Νοεμβρίου and 1η Μαΐου κάθε έτους
Ημερομηνία καταγραφής δικαιώματος είσπραξης τόκου Την αμέσως προηγούμενη εργάσιμη ημέρα, όπως αυτή ορίζεται στο Σύστημα Εκκαθάρισης, από την ημερομηνία πληρωμής του τόκου
Ονομαστική αξία €1,000 / €1
Διαπραγμάτευση Χρηματιστήριο Βιέννης
Αγορά διαπραγμάτευσης Rule 144A Notes

ISIN: XS2603999181

Common Code: 260399918

 

Reg S Notes

ISIN: XS2603999264

Common Code: 260399926

 

IAI Notes

ISIN: XS2603999009

Common Code: 260399900