Πληροφορίες Πιστωτών

Ομόλογα και δανειακές συμβάσεις

Οι κύριες πηγές χρηματοδότησης της Frigoglass συνίστανται από δανεισμό μέσω ομολογιακού δανείου και δανεισμό από διάφορες  εμπορικές τράπεζες.

Στις 12 Φεβρουαρίου 2020, η Frigoglass A.B.E.E. μέσω της θυγατρικής της Frigoglass Finance B.V (η «Εκδότρια») ολοκλήρωσε την προσφορά και έκδοση των ομολογιών προνομιακής εξασφάλισης συνολικού ύψους €260 εκατ. με επιτόκιο τοκομεριδίου 6,875% και λήξης 2025 (οι «Ομολογίες»). Οι Ομολογίες είναι εγγυημένες με προνομιακή εξασφάλιση από τη Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. καθώς και από ορισμένες θυγατρικές της (οι «Εγγυήτριες Θυγατρικές») και είναι εξασφαλισμένες από ορισμένα περιουσιακά στοιχεία της Εκδότριας και των Εγγυητριών Θυγατρικών. Οι Ομολογίες λήγουν στις 12 Φεβρουαρίου 2025. Η περίοδος εκτοκισμού των Ομολογιών είναι σε εξαμηνιαία βάση, την 1η Φεβρουαρίου και την 1η Αυγούστου κάθε έτους.

Η επίσημη διεύθυνση της Frigoglass Finance BV (με αριθμούς εγγραφής FC034195 overseas company number και BR019283 UK establishment registered number) είναι West Africa House, Hanger Lane, Ealing, London W5 3QP.

 

Συνολικό ποσό έκδοσης: €260,000,000
Εκδότης: Frigoglass Finance B.V.
Είδος: Ομολογίες Προνομιακής Εξασφάλισης
Ημερομηνία έκδοσης: 12 Φεβρουαρίου 2020
Ημερομηνία λήξης: 12 Φεβρουαρίου 2025
Επιτόκιο: 6.875% ετησίως
Ημερομηνίες καταβολής τόκου: Εξαμηνιαία την 1η Φεβρουαρίου και 1η Αυγούστου κάθε έτους, με έναρξη την 1η Αυγούστου 2020
Ημερομηνία καταγραφής δικαιώματος είσπραξης τόκου: Την αμέσως προηγούμενη εργάσιμη ημέρα, όπως αυτή ορίζεται στο Σύστημα Εκκαθάρισης, από την ημερομηνία πληρωμής του τόκου
Ονομαστική αξία: Ελάχιστη ονομαστική €100,000 και πολλαπλάσια του €1,000
Αγορά διαπραγμάτευσης Δελτίο Τιμών του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου
Κωδικοί αναγνώρισης: ISIN: XS2114234987

Common Code: 211423498

ISIN: XS2114234714

Common Code: 211423471


Πιστοληπτική Διαβάθμιση

Ο Όμιλος διατηρεί πιστοληπτική αξιολόγηση με την S & P Global Ratings και την Moody’s.

Οίκος Αξιολόγησης S & P Global Ratings Moody’s
Πιστοληπτική Διαβάθμιση CCC Caa2
Προοπτική Αρνητική Αρνητική
Τελευταία ενημέρωση 11 Μαρτίου 2022 18 Μαρτίου 2022
Αναλυτής Nikolay Popov Elvira Nurgalieva
Email Nikolay.popov@spglobal.com Elvira.Nurgalieva@moodys.com