Πληροφορίες Πιστωτών

Ομόλογο και άλλες δανειακές συμβάσεις

Οι κύριες πηγές χρηματοδότηση της Frigoglass είναι Oμολογίες και Ανανεούμενες Πιστωτικές Γραμμές (Revolving Credit Facilities)

Εκκρεμές Ομόλογο

Η Frigoglass Finance B.V.* ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση ομολογιών (Senior Notes) ύψους €250 εκατ. λήξεως την 15η Μαΐου 2018, με σταθερό ετήσιο επιτόκιο 8.25%. Οι ομολογίες διαπραγματεύονται στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.

Ονομαστική
Αξία
Κουπόνι Ημερομηνία
Έκδοσης
Ημερομηνία
Λήξης
ISIN (Reg S)**
€250 εκατ. 8.25% 20 Μαΐου, 2013 15 Μαΐου, 2018 XS0932291007

* Frigoglass Finance B.V. (overseas company number FC034195) West Africa House, Hanger Lane, Ealing, London W5 3QP (UK establishment registered number BR019283).

** Rule 144A ISIN code: XS0932307282

Δανειακές Συμβάσεις

Η Frigoglass Finance B.V. σύναψε δύο συμβάσεις Ανανεούμενων Πιστωτικών Γραμμών (Revolving Credit Facilities) συνολικού ύψους €50 εκατ. για γενικούς εταιρικούς σκοπούς. Οι εν λόγω δανειακές συμβάσεις φέρουν κυμαινόμενο επιτόκιο πλέον EURIBOR και LIBOR.

Πιστοληπτική Διαβάθμιση

Ο Όμιλος διατηρεί αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας με τις υπηρεσίες αξιολόγησης Standard and Poor’s Rating Services και Moody’s Investors Services.

Οίκος Αξιολόγησης Standard and Poor’s Moody’s
Πιστοληπτική Διαβάθμιση SD Caa3
Προοπτική  – Negative
Τελευταία Ενημέρωση  25 Μαΐου 2017 28 Ιουνίου 2017
Αναλυτής Maxime Puget Lorenzo Re
Email maxime.puget@standardandpoors.com lorenzo.re@moodys.com