Πληροφορίες Πιστωτών

Ομoλογίες και άλλες δανειακές συμβάσεις

Η Frigoglass αντλεί χρηματοδότηση κυρίως μέσω της έκδοσης ομολογιών και της λήψης δανείων.

Στο πλαίσιο της κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης του Ομίλου, η Frigoglass Finance B.V. εξέδωσε ομολογίες με εξασφάλιση πρώτης και δεύτερης τάξης και έλαβε δάνεια με εξασφάλιση πρώτης και δεύτερης τάξης, όπως περιγράφονται κατωτέρω.

Η καταστατική έδρα της Frigoglass Finance B.V. (υπεράκτια εταιρεία με αριθμό C034195) βρίσκεται στο Λονδίνο, στη διεύθυνση West Africa House, Hanger Lane, Ealing, London W5 3QP (με αριθμό καταχώρισης στο Ηνωμένο Βασίλειο BR019283).

 

Δανεισμός με Εξασφάλιση Πρώτης Τάξης

€79.394.180 Ομολογίες με Εξασφάλιση Πρώτης Τάξης λήξεως 2021
Εκδότρια Frigoglass Finance B.V.
Είδος Ιδιωτικές ομολογίες με εξασφάλιση πρώτης τάξης
Ημερομηνία έκδοσης 23 Οκτωβρίου 2017
Ημερομηνία λήξεως 31 Δεκεμβρίου 2021
Επιτόκιο 4,25% πλέον EURIBOR (με 0% κατώτερο όριο) ετησίως
Πιστοληπτική Διαβάθμιση B- (S&P Global Ratings)
Ημερομηνίες καταβολής τόκου 15 Ιανουαρίου και 15 Ιουλίου κάθε έτους, με έναρξη την 15 Ιανουαρίου 2018
Ονομαστική αξία και είδος Ονομαστικές ομολογίες. Ελάχιστη ονομαστική €1.000 και πολλαπλάσια του €1.

Οι ομολογίες είναι μεταβιβάσιμες (α) μόνο όταν η αξία τους ισούται ή υπερβαίνει τα €100.000, εκτός (β) εάν το σύνολο των ομολογιών που κατέχεται από έναν κάτοχο πρόκειται να μεταβιβαστεί, το εναπομείναν υπόλοιπο ομολογιών που κατέχεται από τον εν λόγω κάτοχο δύναται να μεταβιβαστεί ακόμα και εάν είναι μικρότερο των €100.000, υπό την προϋπόθεση ότι, στην υπό (β) περίπτωση, ο νέος κάτοχος είναι Ειδικός Επενδυτής. Ουδείς εκ των Εκπροσώπου των Ομολογιών με Εξασφάλιση Πρώτης Τάξης, του Υπευθύνου Τήρησης Μητρώου, του Εκπροσώπου Καταβολών, του Εκπροσώπου Υπολογισμού ή άλλων εκπροσώπων δεν δύναται να καθορίζει το ανωτέρω ελάχιστο ποσό προς μεταβίβαση.

Αγορά διαπραγμάτευσης Κύρια Αγορά του χρηματιστηρίου The International Stock Exchange
Κατοχή Οι ομολογίες ενσωματώνονται σε τίτλους και κατέχονται από τον Εκπρόσωπο των Ομολογιών/την Εκδότρια.

 

  Δάνεια με Εξασφάλιση Πρώτης Τάξης
Οφειλέτρια Frigoglass Finance B.V.
Είδος Δάνεια εμπραγμάτως εξασφαλισμένα σε προτεραιότητα
Ποσόν €25.000.000 Σύμβαση Ανακυκλούμενης Πίστωσης (εκφρασμένη σε Ευρώ καθώς και Δολλάρια Η.Π.Α. και άλλα νομίσματα που έχουν εγκριθεί από τους δανειστές), €7.100.937,38 Δανειακή Σύμβαση B1 και $10.000.000 Δανειακή Σύμβαση B2.
Ημερομηνία σύμβασης 16 Οκτωβρίου 2017
Ημερομηνία λήξεως 31 Δεκεμβρίου 2021
Επιτόκιο 4,25% πλέον EURIBOR/LIBOR (κατά περίπτωση) (με 0% κατώτερο όριο) ετησίως

 

Δανεισμός με Εξασφάλιση Δεύτερης Τάξης

€98.535.239 7,00% Ομολογίες με Εξασφάλιση Δεύτερης Τάξης λήξεως 2022
Εκδότρια Frigoglass Finance B.V.
Είδος Ιδιωτικές ομολογίες με εξασφάλιση δεύτερης τάξης
Ημερομηνία έκδοσης 23 Οκτωβρίου 2017
Ημερομηνία λήξεως 31 Μαρτίου 2022
Επιτόκιο 7,00% ετησίως
Πιστοληπτική Διαβάθμιση CCC+ (S&P Global Ratings)
Ημερομηνίες καταβολής τόκου 15 Ιανουαρίου και 15 Ιουλίου κάθε έτους, με έναρξη την 15 Ιανουαρίου 2018
Ονομαστική αξία και είδος Με τη μορφή Παγκόσμιας Ομολογίας. Ελάχιστη ονομαστική €1 και πολλαπλάσια του €1 άνω του €1.

Οι ομολογίες είναι μεταβιβάσιμες (α) μόνο όταν η αξία τους ισούται ή υπερβαίνει τα €100.000, εκτός (β) εάν το σύνολο των ομολογιών που κατέχεται από έναν κάτοχο πρόκειται να μεταβιβαστεί, το εναπομείναν υπόλοιπο ομολογιών που κατέχεται από τον εν λόγω κάτοχο δύναται να μεταβιβαστεί ακόμα και εάν είναι μικρότερο των €100.000, υπό την προϋπόθεση ότι, στην υπό (β) περίπτωση, ο νέος κάτοχος είναι Ειδικός Επενδυτής. Ουδείς εκ των Γραφείων Συμψηφισμού και Διακανονισμού, του Εκπροσώπου των Ομολογιών με Εξασφάλιση Δεύτερης Τάξης ή άλλων εκπροσώπων δεν δύναται να καθορίζει το ανωτέρω ελάχιστο ποσό προς μεταβίβαση.

Αγορά διαπραγμάτευσης Κύρια Αγορά του χρηματιστηρίου The International Stock Exchange
Κατοχή Οι ομολογίες ενσωματώνονται σε τίτλους με τη μορφή παγκόσμιων ομολογιών και κατέχονται από τις Clearstream/Euroclear.
Κωδικοί Reg S Notes:
ISIN: XS1664209464
Common code: 166420946
144A Notes:
ISIN: XS1664209977
Common code: 166420997
Reg D Notes:
ISIN: XS1664210637
Common Code: 166421063

 

Δάνεια με Εξασφάλιση Δεύτερης Τάξης
Οφειλέτρια Frigoglass Finance B.V.
Είδος Δάνεια εμπραγμάτως εξασφαλισμένα σε προτεραιότητα
Ποσόν €24.850.000 Σύμβαση Ανακυκλούμενης Πίστωσης (εκφρασμένη σε Ευρώ καθώς και Δολλάρια Η.Π.Α. και άλλα νομίσματα που έχουν εγκριθεί από τους δανειστές) και €17.393.375,21 Δανειακή Σύμβαση B1.
Ημερομηνία σύμβασης 16 Οκτωβρίου 2017
Ημερομηνία λήξεως 31 Μαρτίου 2022
Επιτόκιο 3,25% πλέον EURIBOR/LIBOR (κατά περίπτωση) (με 0% κατώτερο όριο) ετησίως

 Πιστοληπτική Διαβάθμιση

Ο Όμιλος διατηρεί πιστοληπτική αξιολόγηση με την S & P Global Ratings και την Moody’s.

Οίκος Αξιολόγησης S & P Global Ratings Moody’s
Πιστοληπτική Διαβάθμιση B- B3
Προοπτική Σταθερή Σταθερή
Τελευταία ενημέρωση 24 Ιανουαρίου 2020 24 Ιανουαρίου 2020
Αναλυτής Nikolay Popov Dirk Steinicke
Email Nikolay.popov@spglobal.com Dirk.Steinicke@moodys.com