Νέα & Βραβεία
16.06.2015
Γνωστοποίηση μεταβολής ποσοστού δικαιωμάτων ψήφου σύμφωνα με το Ν.3556/2007

Αθήνα, 16 Ιουνίου 2015 – Η Frigoglass A.B.E.E. (εφεξής η “Εταιρεία”) ανακοινώνει σύμφωνα με το ν.3556/2007 ότι όπως ενημερώθηκε την 12η Ιουνίου 2015 από την εταιρεία “Financière de l’Echiquier”, το ποσοστό συμμετοχής της στην Εταιρεία μειώθηκε από 5,43% (που αντιστοιχούσε σε 2.745.500 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου) σε 4,82% (που αντιστοιχεί σε 2.437.283 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου) κατόπιν διάθεσης δικαιωμάτων ψήφου που κατείχε έμμεσα στην οποία προέβη την 11η Ιουνίου 2015.

Περισσότερα