Νέα & Βραβεία
08.05.2015
Γνωστοποίηση μεταβολής ποσοστού δικαιωμάτων ψήφου σύμφωνα με το Ν.3556/2007

Αθήνα, 8 Μαΐου 2015 – Η Frigoglass A.B.E.E. (εφεξής η “Εταιρεία”) ανακοινώνει σύμφωνα με το ν.3556/2007 ότι όπως ενημερώθηκε την 6η Μαΐου 2015 από την εταιρεία “The Capital Group Companies, Inc” (εφεξής η “Capital”), το ποσοστό συμμετοχής της στην Εταιρεία μειώθηκε από 5,09% (που αντιστοιχούσε σε 2.573.983 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου) σε 4,75% (που αντιστοιχεί σε 2.404.148 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου) κατόπιν διάθεσης δικαιωμάτων ψήφου που κατείχε έμμεσα στην οποία προέβη την 4η Μαΐου 2015. Το ανωτέρω ποσοστό αφορά σε δικαιώματα ψήφου της “Capital Research Management Company”, θυγατρικής της Capital, η οποία διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία συνιστώμενα από μετοχικούς τίτλους για λογαριασμό διαφόρων εταιρειών επενδύσεων.

Περισσότερα