Νέα & Βραβεία
14.05.2018
Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε.”

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 1351401000

 

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία ελήφθη την 11η Μαΐου  2018, στη συνεδρίασή του με αριθμό 573 και σύμφωνα με τις διατάξεις του K.N. 2190/1920 και το άρθρο 15 του Καταστατικού της Εταιρείας, …

Περισσότερα