Νέα & Βραβεία
03.06.2019
Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε.”

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 1351401000

                             

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία ελήφθη την 30η Μαΐου 2019, στη συνεδρίασή του με αριθμό 582 και σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4548/2018 και το άρθρο 15 του Καταστατικού της Εταιρείας,…

Περισσότερα