Νέα & Βραβεία
26.05.2017
Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία ελήφθη την 23η Μαΐου 2017, στη συνεδρίασή του με αριθμό 557 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2190/1920 “περί Ανωνύμων Εταιρειών” και το άρθρο 15 του Καταστατικού της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και το διακριτικό τίτλο “FRIGOGLASS A.B.E.E.” σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει την 16η Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 π.μ. στην έδρα της Εταιρείας στην Κηφισιά Αττικής, στο Επιχειρηματικό Κέντρο «ΠΥΡΝΑ», επί της οδού Ανδρέα Μεταξά αρ. 15, με τα εξής θέματα της ημερησίας διάταξης:

Περισσότερα