Νέα & Βραβεία
23.10.2017
Μετατροπή μετατρέψιμων ομολογιών και διαπίστωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου

Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2017 Η Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. («Frigoglass», ή η «Εταιρεία» και, από κοινού με τις θυγατρικές της, ο «Όμιλος») αναφερόμενη στη σημερινή της ανακοίνωση σε σχέση με την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης του κεφαλαίου και των δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου (η «Αναδιάρθρωση») ανακοινώνει …

Περισσότερα