Νέα & Βραβεία
20.12.2017
Η Frigoglass ανακοινώνει τη συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2017 – Η Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. (η «Frigoglass», ή η «Εταιρεία»), σε συνέχεια της από 14.12.2017 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αναφορικά με την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σύμφωνα με την από 14.12.2017 απόφασή του, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συγκροτήθηκε σε σώμα με μέλη τα ακόλουθα πρόσωπα τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις του Ν.3016/2002, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:

Περισσότερα