Νέα & Βραβεία
28.12.2021
Η Frigoglass ανακοινώνει τη μείωση μετοχικού κεφαλαίου μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής προς συμψηφισμό ζημιών

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2021 – Η Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. (η «Frigoglass» ή η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 14ης Δεκεμβρίου 2021 ενέκρινε – με σκοπό την κάλυψη των προϋποθέσεων εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 119 παράγραφος 4 του Ν. 4548/2018 αναφορικά με τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας – τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 14.217.510,04 μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετοχής από €0,10 σε €0,06, για το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού προς συμψηφισμό ζημιών.

Περισσότερα