Νέα & Βραβεία
26.06.2019
Η Frigoglass ανακοινώνει την εκλογή νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου

Αθήνα, 26 Ιουνίου 2019 – Η Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. (η «Frigoglass» ή η «Εταιρεία») ενημερώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας κατόπιν της από 24 Ιουνίου 2019 συνεδρίασής της αποφάσισε την εκλογή του κ. Stephen Bentley, ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ως νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, λόγω παραίτησης του κ. Ιωάννη Κωστόπουλου, ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο κ. Stephen Bentley πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 καθώς και τα κριτήρια του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017…

Περισσότερα