Νέα & Βραβεία
26.03.2019
Η Frigoglass ανακοινώνει την αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Ελέγχου

Αθήνα, 26 Μαρτίου 2019 – Η Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. (η «Frigoglass» ή η «Εταιρεία») ενημερώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δυνάμει της από 22 Μαρτίου 2019 απόφασής του όρισε τον κ. Stephen Bentley, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Ιωάννη Κωστόπουλου. Το Διοικητικό Συμβούλιο επιβεβαίωσε, σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 του Ν. 3016/2002 και το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, ότι ο κ. Bentley πληροί όλες τις εκ του νόμου προϋποθέσεις για τον διορισμό του…

 

 

Περισσότερα