Νέα & Βραβεία
06.06.2016
Γνωστοποίηση Κράτους – Μέλους Προέλευσης

Αθήνα, Ελλάδα, 6 Ιουνίου 2016 – Στο πλαίσιο της προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/50/ΕΕ περί διαφάνειας και των διατάξεων του Ν.3556/2007, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν.4374/2016,

Περισσότερα