Νέα & Βραβεία
28.06.2017
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Α’ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Κατά την Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας «FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία») η οποία συνήλθε την Τρίτη 27 Ιουνίου 2017, παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν και ψήφισαν συνολικά 28 μέτοχοι της Εταιρείας εκπροσωπούντες 31.254.732 μετοχές, επί του συνόλου των 50.593.832 μετοχών, οι οποίες αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 61.78% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

Περισσότερα