Νέα & Βραβεία
15.12.2017
Αποφάσεις και Αποτελέσματα Ψηφοφορίας της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της “FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε.”

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία»), η οποία συνήλθε την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017, παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν και ψήφισαν συνολικά 23 μέτοχοι της Εταιρείας εκπροσωπούντες 224.716.254 μετοχές, επί του συνόλου των 355.437.751 μετοχών, οι οποίες αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 63.22% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

Περισσότερα