Νέα & Βραβεία
25.06.2019
Αποφάσεις και Αποτελέσματα Ψηφοφορίας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της “FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε.”

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία»), η οποία συνήλθε την Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019, παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν και ψήφισαν συνολικά 18 μέτοχοι της Εταιρείας εκπροσωπούντες 205.261.470 μετοχές, επί του συνόλου 355.437.751 μετοχών, οι οποίες αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 57,75% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις:…

Περισσότερα