Νέα & Βραβεία
19.06.2017
Αποτελέσματα Ψηφοφορίας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε.

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας «FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία») η οποία συνήλθε την Παρασκευή 16 Ιουνίου 2017, παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν και ψήφισαν συνολικά 30 μέτοχοι της Εταιρείας εκπροσωπούντες 31.589.720 μετοχές, επί του συνόλου των 50.593.832 μετοχών, οι οποίες αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 62.44% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Περισσότερα