Νέα & Βραβεία
28.06.2017
Αποτελέσματα Ψηφοφορίας της Α’ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε.

Κατά την Α’ Επαναληπτικής Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας «FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία») η οποία συνήλθε την Τρίτη 27 Ιουνίου 2017, παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν και ψήφισαν συνολικά 28 μέτοχοι της Εταιρείας εκπροσωπούντες 31.254.732 μετοχές, επί του συνόλου των 50.593.832 μετοχών, οι οποίες αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 61.78% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Περισσότερα