Νέα & Βραβεία
05.01.2022
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα

Αθήνα, Ελλάδα, 5 Ιανουαρίου 2022 – Η Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. (η «Εταιρεία»), σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3556/2007 και του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, ως αμφότεροι ισχύουν, και σε συνέχεια σχετικών γνωστοποιήσεων που υπεβλήθησαν προς αυτή, ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών προς  επιλεγμένα στελέχη της Εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών, το οποίο θεσπίστηκε δυνάμει της από 15.06.2018 Α’ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και της από 22.03.2019 σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την οποία καθορίσθηκαν οι δικαιούχοι του ανωτέρω προγράμματος και η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών

Περισσότερα