Νέα & Βραβεία
20.03.2017
Ανακοίνωση σχετικά με την κεφαλαιακή αναδιάρθρωση

Αθήνα, 20 Μαρτίου 2017 – Σε συνέχεια των ανακοινώσεων της 23ης Φεβρουάριου και 1ης Μαρτίου 2017, η Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. («Frigoglass», ή η «Εταιρεία» και μαζί με τις θυγατρικές της ο «Όμιλος») συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις προς οριστικοποίηση των βασικών όρων της αναδιάρθρωσης του δανεισμού της με την επιτροπή ομολογιούχων (η «Επιτροπή Ομολογιούχων»), η οποία αντιπροσωπεύει το 32% των εκδοθεισών από τη θυγατρική της Frigoglass Finance B.V. ομολογιών επιτοκίου 8.25% και λήξης 2018 (οι «Ομολογίες»), τους βασικούς τραπεζικούς της δανειστές (Citibank, HSBC, Alpha Bank και Eurobank, από κοινού οι «Τράπεζες»), καθώς και τον κύριο μέτοχό της Boval S.A (η «Boval»).

Περισσότερα