Νέα & Βραβεία
24.01.2022
Έντυπο παροχής πληροφοριών του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 της 14ης Ιουνίου 2017 (αρ. 1 παρ. 5 περ. η’), σχετικά με την εισαγωγή για διαπραγμάτευση κινητών αξιών της εταιρείας κατ’ εφαρμογή προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών
Περισσότερα