Νέα & Βραβεία
26.05.2017
Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.4.1 του Κανονισμού του Χ.Α

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του της 23ης Μαΐου 2017 αποφάσισε να εισηγηθεί, μεταξύ άλλων, στην Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα λάβει χώρα την 16η Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 π.μ. στην έδρα της Εταιρείας στην Κηφισιά Αττικής, στο Επιχειρηματικό Κέντρο «ΠΥΡΝΑ», επί της οδού Ανδρέα Μεταξά αρ. 15, καθώς και σε οποιαδήποτε επαναληπτική ή μετ’ αναβολή αυτών Γενική Συνέλευση, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του ποσού των €137.716.965 εκ. με καταβολή μετρητών και την έκδοση έως 378.884.574 νέων κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών, ονομαστικής αξίας ίσης με την ονομαστική αξία που θα έχει οριστεί ανά μετοχή κατόπιν του επικείμενου reverse share split και της μείωσης μετοχικού κεφαλαίου, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Εταιρείας, σε αναλογία 22.4662517544135 νέες μετοχές για κάθε μία 1 παλαιά μετοχή.

Περισσότερα