Πληροφορίες Πιστωτών

Ομόλογο και άλλες δανειακές συμβάσεις

Οι κύριες πηγές χρηματοδότηση της Frigoglass είναι Oμολογίες και Ανανεούμενες Πιστωτικές Γραμμές (Revolving Credit Facilities)

Εκκρεμές Ομόλογο

Η Frigoglass Finance B.V.* ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση ομολογιών (Senior Notes) ύψους €250 εκατ. λήξεως την 15η Μαΐου 2018, με σταθερό ετήσιο επιτόκιο 8.25%. Οι ομολογίες διαπραγματεύονται στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.

Ονομαστική
Αξία
Κουπόνι Ημερομηνία
Έκδοσης
Ημερομηνία
Λήξης
ISIN (Reg S)**
€250 εκατ. 8.25% 20 Μαΐου, 2013 15 Μαΐου, 2018 XS0932291007

* Frigoglass Finance B.V. (overseas company number FC034195) West Africa House, Hanger Lane, Ealing, London W5 3QP (UK establishment registered number BR019283).

** Rule 144A ISIN code: XS0932307282

Δανειακές Συμβάσεις

Η Frigoglass Finance B.V. σύναψε δύο συμβάσεις Ανανεούμενων Πιστωτικών Γραμμών (Revolving Credit Facilities) συνολικού ύψους €50 εκατ. για γενικούς εταιρικούς σκοπούς. Οι εν λόγω δανειακές συμβάσεις φέρουν κυμαινόμενο επιτόκιο πλέον EURIBOR και LIBOR.

Πιστοληπτική Διαβάθμιση

Ο Όμιλος διατηρεί αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας με τις υπηρεσίες αξιολόγησης Standard and Poor’s Rating Services και Moody’s Investors Services.

Οίκος Αξιολόγησης Standard and Poor’s Moody’s
Πιστοληπτική Διαβάθμιση CC Caa3
Προοπτική Negative Negative
Τελευταία Ενημέρωση  21 Μαρτίου 2017 22 Μαρτίου 2017
Αναλυτής Maxime Puget Lorenzo Re
Email maxime.puget@standardandpoors.com lorenzo.re@moodys.com